Referat fra styremøte I Trøndelag Sør den 3.des I Hornemansgården I Trondheim.
Til stede: Leder Ola Lilleøkdal, nestleder Guttorm Aspheim, kasserer Solfrid Backlund,
webansvarlig Solfrid Rian, sekretær Liv Eli Skumfoss, varamedlem Liv Halldis Berg,
varamedlem Kjell Solberg,og utdanningsleder Vigdis Hassel
Sakliste:
Sak 33/18: Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent
Sak 34/18: Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Godkjent uten kommentarer.
Sak 35/18: Oppsummering av gruppetreffene
Positivt for styret og gruppene å bli kjent med hverandre. Håper på mer VI- følelse I
regionen. De samme sakene går igjen: Rekruttering og behov for dataopplæring.
Leder Ola vil forsøke å få tak I liste med oversikt over nypensjonister for å gi tilbud om
seniordans som aktivitet. Styret vil også hjelpe til med dataopplæring
Sak 36/18:Oversikt over søknader om støtte til ISDC på Lillehammer I mai
Styret har valgt å gi økonomisk støtte til 7 danseledere som vil delta på ISDC.
2 får 100% støtte. De andre får 50% av deltakeravgifta dekt.
Dette er gitt som videreutdanning til danseledere.
Sak 37/18:: Danseledertreff på hotell Lerkendal 2.-3.februar 2019.
Det er ca 80 påmeldte til treffet. Kasserer Solfrid søker Studieforbundet om støtte.
Ola vil ta kontakt med datakyndig Jostein Hokstad, og hvis vedkommende godtar et
honorar som et innenfor styrets akseptable rammer, vil han bli innleid til treffet på
Lerkendal for å gi en orientering om digitalisering av musikk.
ISak 38/18: Orientering om fremtidig tilgang til musikk fra SN og DMU.
Gjennom spørsmål og svar fra siste Gladringen, vil musikk på Cd-er være tilgjengelig
enda noen år.
Sak 39/18: Eventuelt
Rapporteringsskjema: Dette skjemaet har tidligere vært tilgjengelig I siste Gladringen
før jul. Heretter er det regionens ansvar å sende ut dette skjemaet.
Dette blir sendt ut av sekretær på nyåret 2019 med retur av skjemaet til
Wedansvarlig Solfrid Rian. Hun legger opplysningene inn på regionens webside.
Innbydelse til årsmøtet 15. mars sendes ut av sekretær først I Jan 2019.
Frist for innsending av saker blir 27.jan. Info om dataorintering på årsmøtet
Gruppemøter: Det er ønskelig at 2-3 medlemmer fra styret deltar.
Neste møte blir kl 11.15 28.jan 2019 på rom 3 I Hornemansgården
Fillan 25.10.18 Liv Eli Skumfoss/sekretær

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)