header-sasker baerumx1020


Møtet var på Holmen seniorsenter 29.januar 2019 kl.16 .00. Tilstede: Britt Haukedal Bryhn, Anne Joronn Sætre, Eva Førde, Anne K. W. Olsen, Regine Lystad, Einar Nistad, Jorun Hustveit, Grete Hobæk, Evy Bagn, Ruth Nordhus, Dag Bjørnland, Bjørg G. Røkeness.

1.Møteleder: Dag Bjørnland.

2.Referent: Bjørg G. Røkeness

3. Godkjenning/ underskrift av protokollen: Einar Nistad.

4. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

5. Årsrapporten ble gjennomgått. Denne hadde alle fått på forhånd.

6. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent (også sendt ut på forhånd).

7. Valgt til nye styremedlemmer: Ruth Nordhus og Jorun Hustveit for 2 år. Rolf og Bjørg Røkeness ogAnne Joronn Sætre gikk ut av styret og ble takket for sin gode innsats. Fire styremedlemmer har ett år igjen av sin funksjonstid. Det er Regine Lystad, Eva Førde, Dag Bjørnland og Irene Opsahl. Det nye styret konstituerer seg på styremøte på Tanum/ Jong 7. mars 2019.

8. Martina Stensland tok gjenvalg som revisor.

9. Turid Stokke gikk ut av valgkomiteen. Den består nå av Anne Joronn Sætre (gjenvalgt) og Dag Bjørnland(ny).

10. Innkomne saker:

Einar Nistad blir ny representant for Asker og Bærum i styret i Akershus seniordans. Dag Bjørnland har representert regionen etter at Olav Broen døde høsten 2018. Fra 2020 blir Akershus, Buskerud og Østfold slått sammen til region Viken. Konsekvensene for de gamle fylkene blir en hovedsak for det nye styret.

På registreringsskjemaet pr. dansegang ,lages en ny rubrikk hvor danseren skriver hvor hun/han har betalt årsavgift siden det er flere som danser på flere steder. Denne opplysningen trengs for å få kontroll på at det blir meldt inn rett antall dansere til SN.

Anne Ma Salvesen har inntil videre trukket seg som danseleder på Ringhøyden og Ekeberg. Fram til sommeren vikarerer Grete Hobæk og Ruth Nordhus på Ekeberg. På Ringhøyden leder Jorunn Bakken annenhver uke og Dag Bjørnland i februar til Wenche Johansen overtar.

Dag Bjørnland og Einar Nistad deltar på Landsmøte til SN og vil ta opp aktuelle saker for vår region.

Tur til Skeikampen 26.-29.mai. Anne K. W. Olsen har innhentet tilbud på transport og overnatting. Hun jobber videre med saken og som medhjelpere får hun Bjørg og Rolf Røkeness.De kontakter Borghild og Magne Sørøy om danseledelse. Det satses på at vi får nok danseinstruktører uansett om ikke de kan. Tidligere erfaringer fra Skeikampen er meget bra så dette blir gøy.

Vi koste oss med pizza og deilig hjemmebakt sjokoladekake fra Anne Joronn.

Møtet ble avsluttet kl.17.00,

Kolsås, 30. januar 2019.

Referent: Bjørg G. Røkeness. Protokollunderskrift: Einar Nistad. Sign…………….

 

 

 Regionens styre:

Etter årsmøtet 1. mars 2018 har styret hatt denne sammensetning:

 Styremedl: Regine Lystad (gjenvalg), Anne Joronn Sætre, Bjørg Røkeness og Rolf Røkeness (ikke på valg), Dag Bjørnland (ny)

Vararepr.: Eva Førde og Irene Opsahl, begge nye i styret

Til revisor ble valgt: Martina Steensland (gjenvalg)

Til valgkomite ble valgt: Turid Stokke (gjenvalg). Etter at Jorunn Bakken trakk seg fra valgkomiteen har Anne Joronn Sætre gått inn som medlem i valgkomiteen.

Einar Nistad og Anne Kirsten Mohus sluttet i styret og ble takket av for sin innsats.

Etter intern konstituering har styret hatt denne sammensetning:

Leder: Dag Bjørnland

Kasserer: Rolf A. Røkeness

Sekretær: Bjørg G. Røkeness

Styremedlem: Regine Lystad

Styremedlem: Anne Joronn Sætre

Varamedlem: Eva Førde

Varamedlem: Irene Opsahl

     Regionens representant i SeniorDans Akershus: Olav Broen

 

Representasjon:

Olav Broen representerte regionen vår i SeniorDans Akershus og satt for Senior Dans Akershus i Studieforbundet kultur og tradisjon. Høsten 2018 ble Olav Broen syk og måtte trekke seg fra disse funksjonene. Han døde 18. november og blir dypt savnet i regionen. I hans sted i fylkesarbeidet er Dag Bjørnland gått inn frem til ordinært årsmøte i 2019.

 

Leder representerte regionen ved regionledermøte og landsmøte på Gardermoen 16.-17. april 2018. Regionledermøtet er mye to-veis informasjon, men nytt for regionleder var gruppearbeid med relevans for samlivet mellom regionene og SeniorDans Norge (SN). Landsmøtet ble turbulent fordi SN hadde løpt inn i betydelige økonomiske problemer. Kostnadene vedrørende sentraladministrasjonen ble vedtatt redusert. Det har medført at sekretariatet har fått redusert total arbeidstid. Andre kostnader ble også vedtatt redusert. Kontingenten for medlemmer av SN ble økt med 50 % til 300 kroner. Avgiften til Gramo for bruk av melodier ble nesten i sin helhet veltet over på seniordanserne. Slik økning i kontingenten fremmer etter styrets syn neppe seniordansen.

Det ble avholdt landsstevne på Lillehammer 15.-17. juni med god oppslutning fra regionen. Som tidligere ble det et vellykket arrangement. Neste landsstevne vil bli avholdt i 2020. På grunn av Landsstevnet gjennomførte ikke regionen en egen dansetur i 2018.

Arbeid i styret:

Styret har i årsmøteperioden hatt 4 styremøter, Saken om ledelsen av seniordansen på Ringhøyden etter at Anne Margrethe Salvesen trakk seg av personlige grunner, har vært en gjenganger. Jorunn Bakken gikk inn som danseleder, men kunne bare lede dansen hver annen uke. Det ble funnet en midlertidig løsning ved at Dag Bjørnland som formelt er danseleder gikk inn for å lede de fleste av de manglende ganger. Flere av de øvrige danselederne i regionen har også trådt til. Mot slutten av året så det ut til at en langsiktig løsning var i sikte. Styret har diskutert nok en gang de ulike måtene for lederavlønning som praktiseres i dansegruppene. Styret fant heller ikke denne gangen tungtveiende grunner til å gå inn for en harmonisering av de ulike systemene for lederavlønning mot flere av danseledernes ønsker. Styret ser det som en god idé at dansegruppene både lager brosjyrer om deres aktiviteter og får laget T-skjorter for å identifisere sin gruppe. Tiltaket kan være et middel til å få økt oppslutning om seniordansen. Som vanlig ble det brukt tid på å planlegge den tradisjonsrike julefesten på Henie Onstad seniorsenter, som i år ble holdt 7. desember. I alt deltok 45 på festen, på høyde med tidligere oppsutning. Drivkreftene bak arrangementet var denne gangen som tidligere Bjørg og Rolf Røkeness. Regionen hadde invitert utdanningslederne Borghild og Magne Sørøy til å være med både som gjester og danseledere. De stilte med eget musikkanlegg og administrerte dansen som ble gjennomført av våre egne danseledere. Noen danser ledet også Borghild og Magne som frontet polonesen. Stemningen var som vanlig god.

 

Utdanningsleder Borghild Sørøy har blant andre regioner vår region som arbeidsområde. Vi har utviklet et nært samarbeid med Borghild og Magne som har holdt flere av kursene sine på Tanum og Jong seniorsenter. Et kurs med stor oppslutning fra dansere i regionen har vært kurset Swing Ring og andre ting. Etter ønske fra oss i regionen vil et nytt kurs bli holdt 27. januar 2019. Borghild har tatt initiativ til et treff med danselederne i regionen fredag 18. januar. Da vil Borghild gå gjennom danser vi kan legge inn i repertoaret, og vi kan øve oss på danser vi selv senere vil gjennomgå i våre grupper.

 

Dansens dag om våren har vært en begivenhet som regionen har pleid å delta på. Denne gangen fikk vi ikke kontakt med arrangør i Bærum. Derimot ble Dansens dag som før, gjennomført i Asker av Holmen seniordans. Høsten 2018 deltok vi med stand i et arrangement som Bærum kommune gjennomførte med formålet å forebygge skader og skape trivsel i hjemmet. Vi stilte med brosjyrer for dansegrupper og vimpel og plakat for regionen. Regionen var godt synlig i arrangementet, men vi tror neppe det ble mange nye medlemmer av den grunnen ved slike arrangement.

Planlegging av fjelltur i regi av regionen i 2019 er påbegynt.

Styret støtter dansere som vil bli danseledere ved å betale kursavgift og dekke kostnader i tilknytning til kurset. I 2018 har to av regionens dansere gjennomgått grunnkurs.

Styret er ikke fornøyd med tidsopplegget til SN for registrering av antall seniordansere. Fristen er satt til 31. januar for gruppene for å sende skjemaene utfylt til regionleder, og styret har februar til å oversende liste over gruppenes dansere før SN sender krav om kontingent. Siden årsmøtet i regionen er fastlagt til 29. januar, må vi be gruppene om eget overslag over antall dansere ved utgangen av året. Dette er et mer naturlig tidspunkt for antall dansere som vil ta fatt når det nye året begynner. Deretter må styret redusere for dobbelttelling for det skal oppkreves bare én kontingent for hver danser.

Danseledertreff

Regionen har en praksis hvor danselederne møtes fra tid til annen for å ta opp saker av felles interesse. Styret ser dette også som en verdifull måte for å komme i kontakt med dansegruppene, og styrets leder har derfor møtt på alle danseledertreff. Jorunn Bakken har vært innkallende til disse treffene og Grete Lisbeth Hobæk har skrevet dekkende referater fra treffene. Borghild Sørøy som også får disse referatene, tok kontakt med oss og påpekte med rette at det så ikke ut til å være mye dans på disse treffene. Hun har derfor tatt initiativ til et danseledertreff fredag 18. januar på Tanum og Jong seniorsenter. På dette treffet skal vi gjennomgå danser som kan ha vært for vanskelige til å bli brukt i gruppene eller danser som en danseleder vil ha tilbakemelding på fra de andre danselederne. Styret tror på positiv erfaring fra treffet.

 

Dansegruppene

Det har ikke blitt etablert nye dansegrupper i 2018. Fortsatt mangler nærmere halvparten av seniorsentrene i Bærum seniordans, men de forsøkene vi har gjennomført fra tid til annen for å få organisert nye dansegrupper, har ikke ført frem. På Ringhøyden var situasjonen problematisk våren 2018 fordi gruppen manglet danseleder i halvparten av dagene. Situasjonen ble midlertidig løst ved at regionleder tok på seg å fylle tomrommet. Mot slutten av året så det ut til at vanskelighetene ville få en god løsning.

I det følgende gir styret en oppsummering av de aktivitetene som fremgår av årsmeldingene fra 9 av 10 dansegrupper. Vi har ikke mottatt årsmelding fra dansegruppen på Ekeberg seniorsenter. Danseleder er for tiden på sykehus.

Heggedal Seniordans har skrevet en fyldig årsmelding med flotte bilder i farger. Det er danseleder Laila Synnøve Samuelsen som har forfattet årsmeldingen. Gruppen har anskaffet egne T-skjorter. Tallet på dansere vokser fortsatt ifølge årsmeldingen. Laila har vært danseleder på to annonserte turer til utlandet ifølge Gladringen. Dansegruppen har knyttet nærmere kontakt med Røyken seniordans (Buskerud), og det ble et vellykket dansetreff for de to gruppene. Sommeravslutningen ble feiret på Ramton med bryggedans og god mat.

Tanum Seniordans kan fortsatt vise til vekst i antall dansere. Danseleder Evy Bagn skriver i sin rapport om swingkurset som flere av dansegruppen har vært med på. Det førte til at det ble startet en swinggruppe som danset en halvtimes tid før ordinær seniordans. Opplegget fortsatte høsten 2018, og det er ikke umulig å tenke seg en mer permanent swinggruppe på senteret. Terminavslutning har som før blitt gjennomført som festlig samvær med rundstykker og bløtkake på senteret. Gruppen har som året før hatt en vellykket oppvisning på Nordraaksvei bo- og behandlingshjem og på Vallerhjemmet. Oppvisningen ble avsluttet med at danserne engasjerte de tilstedværende til vals. Det var meget populært.

 

Rykkinn Seniordans har hatt fire oppvisninger på seniorsenteret i løpet av 2018, to i første halvår (23. februar og 5. mai) og to om høsten (2. oktober og 23. november).

Holmen seniordans hadde oppvisning 27. april på Dansens dager i Asker.

Ringhøyden seniordans hadde oppvisning på senteret 14. november.

Henie-Onstad seniordans hadde ikke oppvisning i 2018.

    Alle fire dansegruppene har vært ledet av Jorunn Bakken

 

Kolsås Linedance hadde oppvisning på Belset bo- og behandlingshjem 20. november.

Asker seniordans hadde oppvisning på Semsveien sykehjem 24. mai.

Østerås seniordans hadde oppvisning på seniorsenteret 29. november.

Alle tre dansegruppene har vært ledet av Anne Kristin Wright Olsen

 

Sammenfatning:

Region Asker og Bærum av SeniorDans Norge (SN) har de senere årene hatt 170-175 dansere og naturligvis et lavere medlemstall i SN. Foreløpige overslag for utgangen av 2018 tyder på omtrent samme antall som tidligere fordelt på 10 dansegrupper. Noen av gruppene har eget styre og er registrert i Brønnøysund registeret:

 

Ringhøyden Seniorsenter ledet av Jorunn Bakken

Ekeberg Seniorsenter ledet av Anne Margrethe Salvesen

Henie Onstad Seniorsenter ledet av Jorunn Bakken

Rykkinn Seniorsenter ledet av Jorunn Bakken / Øvrige danseledere Bjørg Røkeness,  Rolf Røkeness

Holmen Seniorsenter ledet av Jorunn Bakken / Øvrige danseledere Eva Førde

Tanum og Jong Seniorsenter ledet av Evy Bagn / Øvrige danseledere Ruth Nordhus, Grete Hobæk, Kari Solberg Hølmo, Wenche Johansen, Dag Bjørnland

Østerås Seniorsenter ledet av Anne Kristin Wright Olsen

Asker Seniorsenter « Anne Kristin Wright Olsen

Kolsås Seniorsenter « Anne Kristin Wright Olsen

Heggedal Seniorsenter ledet av Laila Samuelsen

 

Det er styrets konklusjon at 2018, samlet sett, har vært et godt år for regionen og dens dansere og gratulerer gruppene med innsatsen.

Asker og Bærum 14. januar 2019

Dag Bjørnland Bjørg Røkeness Rolf A. Røkeness   Regine Lystad Anne Joronn Sætre Irene Opsahl  Eva Førde

 

 

 

1  Valg av møteleder:          Valgt: Olav Broen

2  Valg av referent:              Valgt: Olav Broen

3  Valg av medlem til å underskrive protokollen:  Valgt: Anne Kristin Wright Olsen

4  Godkjenning av Innkalling og saksliste:  Godkjent.

5  Årsrapport:                  Godkjent.

6  Regnskap:                   Regnskapet ble godkjent

    Olav Broen orienterte om tilskudd fra SKT sentralt og fra SKT Akershus.

7  Valg til styret.               Styrets sammensetning blir: 

    Rolf A Røkeness                   På valg i 2017

    Bjørg G Røkeness                På valg i 2017

    Regine Lystad                       På valg i 2018

    Anne Kirsten Mohus             På valg i 2018

    Anne Joronn Sætre              På valg i 2018

    Einar Nistad                          På valg i 2018

    Dag Bjørnland                      På valg i 2018

    Styret konstituerer seg ved første styremøte.

8  Valg av revisor:

    Martina Steensland                    På valg i 2017

9  Godkjenning av valgkomite:

    Turid Stokke                               På valg i 2017

    Jorunn Bakken                           På valg i 2017

    Deres oppgave er å kontakte danselederne for å finne kandidater til styret. Vi ber danselederne om

    å forsøke å finne kandidater til styret i sine respektive dansegrupper i god tid før neste årsmøte.

12 medlemmer var tilstede på årsmøtet.

 

Referent: Olav Broen (sign)                      Anne K W Olsen (sign)

 Styrets sammensetning

Olav Broen (leder) På valg 2016

Rolf Røkeness (kasserer) På valg 2017

Bjørg Røkeness(styremedlem) På valg 2017

Inger-Lise Vigeland (styremedlem) På valg 2016

Kari Mette Norseth (styremedlem) Gikk ut av styret i 2015

Lillian Thomassen (varamedlem) På valg 2016

Valgkomite

Jorunn Bakken

Turid Stokke

Revisor

Martina Steensland

Styrets møter:

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 26 saker.

Styret har bl.a. arbeidet med disse sakene:

Kontakt og samarbeid med SN, SN Akershus, Studieforbundet kultur og tradisjon, Akershus.

Rekruttering av assistentdanseledere. 3 av dansegruppene har nå kvalifiserte assistenter. I løpet

av våren har flere gjennomgått alle 4 grunnkursene.

Planlegging og gjennomføring av tur til Skeikampen 7.-10. juni, ledet av Inger-Lise Vigeland og Anne K.W. Olsen.

«Juledans» på Henie Onstad seniorsenter 11. desember, ledet av Anne-Margrethe Salvesen.

 


Kontakt og samarbeid med SN

Formannen har deltatt på regionsledermøte 12. mars


Kurs

Utdanningsleder Borghild Sørøy har arrangert grunnkurs 1 og grunnkurs 3 med deltakere bla. fra Tanum og Rykkinn.

.

Kontakt og samarbeid SD,Akershus og Studieforbundet kultur og tradisjon, Akershus

SD Akershus er et samarbeidsforum for regionene i Akershus: Romerike, Follo og Asker-Bærum.

Olav Broen er valgt til varamann til 2017.

Akershus Seniordans samarbeider med Studieforbundet kultur og tradisjon Akershus.

Olav Broen er valgt til styremedlem til 2017.

.

Kontakt med SKT sentralt.

5 av våre dansegrupper er nå registrert i Brønnøysundregistrene og mottar tilskudd fra SKT.


Patina

En rekke av regionens dansere har trent hele året sammen med Kirsti Skullerud for å sette opp

Forestillingen Patina i Kulturhuset 28.april, 29. april og 30.april og i Lillestrøm 27.mai, 28.mai

og 29.mai 2016.


Dansegruppene

Dansegruppen i Lommedalen måtte dessverre avvikles i høst.  Til gjengjeld kan vi ønske en nystartet gruppe i Heggedal velkommen.

Samlet medlemstall i regionen er 172.

Vi danset her:

Ringhøyden senior og kultursenter ledet av Anne Margrethe Salvesen

Ekeberg seniorsenter « Anne Margrethe Salvesen

Henie Onstad seniorsenter « Jorunn Bakken

Rykkinn seniorsenter « Jorunn Bakken

Tanum og Jong seniorsenter « Turid Stokke

Østerås seniorsenter « Anne Kristin Wright. Olsen

Asker seniorsenter « Anne Kristin Wright Olsen

Kolsås seniorsenter « Anne Kristin Wright Olsen
Heggedal seniorsenter « Laila Samuelsen
Holmen seniorsenter « Jorunn Bakken


Oppvisninger.

SNAB har deltatt i forskjellige aktiviteter med oppvisninger i Asker og Bærum bl.a.

Asker Seniordans på Sem aldershjem vår og høst Anne

« på Risenga 18/11 «

Østerås Seniordans på Østerås Seniorsenter 21/5 og 26/11

« på sykehjemmet 19/11 «

Kolsås linedans på Belset bolig m/service 24/3 og 10/11 «

Rykkinn Seniordans 2 oppvisninger på Rykkinn Jorunn

Oppvisninger i forbindelse med

Bærum kommunes arrangementer. Anne-Ma

2015 har vært et aktivt år. Vi gratulerer danseledere og dansere med innsatsen.


Asker/Bærum mars 2016

Inger-Lise Vigeland , Bjørg Røkeness, Lillian Thomassen, Rolf Røkeness og OlavBroen

 

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)