header-hedmarkx1020

 

Seniordans Norge Region Hedmark
Årsmøte 16.2.2017.


Årsmøtet ble holdt på Scandic Hotel Elgstua i Elverum. Årsmøtet startet kl. 10.00 mens
styret møtte kl. 9.00 da sent innkommet forslag måtte tas stilling til før møtet. Det ble
enighet om at saken skulle drøftes på årsmøtet, og sakslista ble forskjøvet fra sak nr. 5.
Tilstede fra styret: Ingrid Tuko, Ingjerd Kvangraven, Kåre Opheim, Liv Nilssen, Øivin Berg
og undervisningsleder Asta Opheim (Turid Skuseth møtte ikke).


Sak 1: ÅPNING
Leder Ingrid Tuko ønsket alle velkommen til årsmøtet og startet møtet med å
lese et dikt av Jan Magnus Bruheim, Skjåk.


Sak 2: GODKJENNING AV AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkalling og saksliste ble godkjent.


Sak 3: GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER
Deltakerlista ble utlevert, - i tillegg til styret møtte det 27 representanter, -
derav 26 med stemmerett. Gerd Solvår Iversen, Buttekvern, møtte i stedet
for Steinar Lier. Tordis Fjeld, Våler, hadde meldt sykefravær. Fra Tolga ble
Grethe Buttingsrud og Anbjørg Heitmann etteranmeldt. Alle representanter er
godkjente.
Møteutgiftene inkl. lunsj koster kr. 520,-. Kr. 120,- betales i resepsjonen av
hver enkelt. Resten betales av Regionen, - (kr. 400,- + kjøring).


Sak 4: VALG AV REFERENT, MØTELEDER, TELLEKORPS OG
UNDERSKRIVERE.
Møteleder: Arild Langseth
Referent: Liv Nilssen
Tellekorps: Mona Kristiansen og Reidun Grønnerud
Underskrivere av protokoll:Turid Ørbek og Åse Snøfrid Schjølberg


Sak 5: INNKOMNE FORSLAG
Forslag i 2 punkter er innkommet fra Ann-Turid Hustad. Forslaget ble utlevert
til deltakerne.
Pkt. 1: Regionens styre reduseres til 3 personer.
Pkt. 2: Vår region kan være godt tjent med at styret i regionen er forankret i
en del av regionen. Både spredning av styremedlemmer og samling av
styremedlemmer kan derfor være ønskelig og tjenlig for regionen. 3 personer
som bor i rimelig nærhet av hverandre vil kunne løse oppgavene fint. For at
alle skal kunne delta i styrearbeidet, kan man heller legge vekt på å flytte
styret rundt i regionen hvert 2./4. år. Dersom dette er en interessent
problemstilling, pålegges styret å utrede dette og legge fram en mulig
innstilling til neste årsmøte.
Det ble orientert om at SN vil komme med nye vedtekter. Her kommenterte
Asta Opheim at SN ikke kan bestemme over Regionene når det gjelder
vedtekter, - SNs vedtekter vil kun gi oss forslag.
Ordstyrer, Arild Langseth, mente denne saken ikke kunne behandles på
dette årsmøtet.
Ann-Turid Hustad ønsker at dette punktet blir tatt med på neste årsmøte,
- saken må ikke bli glemt. Asta Opheim mener vi kan "kjøre" med redusert
styre fram til neste årsmøte.
Styret må huske at vedtektsendringer skal inn på årsmøtets saksliste neste
år som egen sak (post før valget).
Møtet ba styret fremlegge forslag til nye vedtekter etter Landsmøtet i SN.
VEDTAK:
Årsmøtet påla styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte etter SNs
Landsmøte for behandling av vedtekter.


Sak 6: ÅRSMELDING
Årsmeldingen ble opplest av styrets sekretær Liv Nilssen. Den ble tatt til
etterretning med 2 rettelser: Astas kurs nr. 2, Nordisk 2015 ble holdt på
Tolga og støtten kr. 10.000,- til Sittedans var fra SN Region Hedmark.


Sak 7: REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskapet ble opplest av styrets kasserer Kåre Opheim og enstemming
godtatt av årsmøtet. Revisjonsberetningen ble også opplest og funnet OK.
Budsjettet ble også opplest og enstemming godkjent.
Nestformann Ingjerd Kvangraven stilte spørsmål til budsjetteringen på
kr. 4.000,- til Sittedans. Asta Opheim svarte at kr. 10.000,- til framtidige kurs
er med i regnskapet (ikke brukt), men hun trenger flere penger, - derfor
budsjettert med ytterligere kr. 4.000,-.


Sak 8: INNKOMNE SAKER
Ingen flere saker er kommet inn enn den som er behandlet i punkt 5.


Sak 9: VALG
Valgkomiteens formann Ann-Turid Hustad opplyste at det var jobbet mye
med å finne representanter til nytt styre, men det ble vanskelig å få til et
fullverdig styre.
Der foreligger også forslag fra SN om at alle skal velges for 2 år i SNs styre.
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Ingrid Tuko velges for 1 år
Nytte styremedlem Marit Nyberg velges for 2 år
Nytt styremedlem ? ny kandidat ikke funnet
styremedlem Liv Nilssen ikke på valg
styremedlem Kåre Opheim ikke på valg
1. varamann Øivin Berg ikke på valg
2. Varamann Liv Nymoen velges for 2 år (meldte seg villig på
årsmøtet)
Revisor Steinar Lier ikke på valg (velges 2 år av gangen
partallsår)
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
VALG AV VALGKOMITÉ
Valgkomiteen ble gjenvalgt ved akklamasjon.


VALG AV 2 DELEGATER TIL LANDSMØTET
Ingrid Tuko og Arild Langseth valgt ved akklamasjon.
Blomster ble overrakt nestleder Ingjerd Kvangraven som takk for innsatsen.
Det vil også bli kjøpt blomster til styremedlem Turid Skuseth som ikke var
tilstede i dag.
Møtet ble hevet kl. 11.30
Liv Nilssen (referent)


Undertegning av protokollen:
Turid Ørbek                Åse Snøfrid Schjølberg
sign.                            sign.


kalender Hedmark

Mars 2019
S M T O T F L
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)