header-sognfjordanex1020

 

 

Styremøte 30.10.2018 kl 12.00 på Sunnfjord museum,

Halbrendhuset.

 

Desse møtte: Lise Tennebø, Elsi Berge, Annemor Helle, Modulf Førde, Ola Hatlestad og Helene Leknes.

 

Sak 34/18- Godkjenning av innkalling og sakliste.

Godkjend.

 

Sak 35/18- Godkjenning av protokoll frå styremøte 05.09.18.

Godkjend.

 

Sak 36/18 – Dansetreffet 2. – 4.oktober på Alexandra Hotell, Loen.

Evaluering: Berre positive tilbakemeldingar. Økonomi: Vi hadde 13 000 i underskot i forhold til budsjettet.

Betaling til danseinstruktørar:

Vedtak:

To som deler danseøkt deler på betalinga.

Betaling er kr. 500 for timen.

 

Sak 37/18 – Datakurs/lagleiartreff i Sunnfjordregionen/Ytre Sogn.

Kurset vert i  Førdehuset , musikkrommet  3.11.18. Regionen betaler instruktørane og leige av Førdehuset.

 

Sak 38/18 – Dansetreff  2019 på Kvikne Hotell, Balestrand. Ynskje om veke 40/39 2019

Vedtak: Påmeldingsgebyret vert auka til kr.150.

 

Sak 39/18 – Kurs i 2019. 

Nordisk treff 2018 – 2.februar og 23. mars i Borgja. Det er eit 8 timars kurs frå kl 10.00  til kl 18.00

Grunnkurs  3 og 4 – 9. og 10. mars 2019 i Borgja. Dette vert siste grunnkurs 3 og 4. Viktig å få med dei som manglar desse kursa.

Orientering om dansekursa vert lagt ut på heimesida. Det vert og sendt ut til leiarane.

 

Sak 40/18 – Årsmøte 2018.

Årsmøte 12. eller 13. februar. Regionen betaler leige av lokale. Laga betaler kr. 150 pr person for kaffi og rundstykke. Innkalling kjem på heimesida. I desember vert innkalling sendt til laga.

 

Sak 41/18- Danseleiartreffet  2019 – 6. april i Borgja. Det må setjast eit tak på  90 deltakarar. Aktive danseleiarar blir priotiterte.

Lise kontaktar Erna om leige av Borgja og kjøkenhjelp.

 

Sak 42/18 Orientering. 

Lise orienterte om kva lag som har 15 års jubileum i år.

Det vart orientert om arbeid med nye grunnkurs frå 2020.

 

Møte slutt kl.14.00

Helene Leknes

Skrivar

 

SN REGION SOGN OG FJORDANE

 

Referat frå årsmøtet 2017.

Møtet vart halde på Thon hotel, Skei, mandag 12.02.2018.

Utsendingane møtte kl. 11.00 til kaffi og rundstykke og ein liten prat med vener og kjende. Årsmøtet tok til kl. 12.00 i samsvar med innkallinga.

 

Sak 1. Opning: Leiar Gunvor Haugen opna årsmøtet og ønskte velkomen.

 

Sak 2. Godkjenning av innkallinga: Ingen merknad

 

Sak 3. Godkjenning av utsendingane.

Namneopprop:

Desse møtte som utsendingar: Askvoll – Alvhild og Kristian Helle, Atløy– Dagfinn Mjåset, Einar Landøy, Balestrand – Olga Jorddal, Ruth Nesse, Breim – Jofrid Håheim, Kjellfrid Geitrheim, Bremanger – Modulf Førde, Agnes Lisæter, Eid – Martin og Bjørg Lindvik, Fjaler – Aud Sund, Doris Schickentanz, Fjærland – Berit Orheim, Wigdis Våtevik, Florø – Laila Nygård, Bjørg Holmen, Førde  - Gunnstein Kvåle, Lena Eide, Førdefjorden – Else Bjørndal, Reidun Stavsnes, Gaular – Norvald og Torunn Gjervik, Gloppen – Marit Helgheim, Kjersti M. Imerslund, Gulen – Kirsten og Magne Neverdal, Hyllestad – Irene Bø, Bergljot Rysjedal, Jølster – Tollef Årdal, Johanna Steinheim, Kolset – Brita Haugland, Albert Bakke, Kyrkjebø – Ivar og Oddborg Klævold, Luster – Herman Lingjerde, Kristen Alsmo, Lærdal – Torbjørg Takle, Anna K. Damstuen, Nausdal – Atle Falkenstein, Sidsel Grimseth, Selje – Doris Hammersvik, Norunn Stave, Sogndal – Hildur Dvergedal, Svelgen – Lillian Myren, Vanylven – Elsa Aaland, Jorunn Sylte, Vik – Marit  Aa. Fjærestad, Agnes R Lidal, Vikane – Randi Bjørseth, Berit Hogrenning, Viksdalen – Åsta Hatlestad, Marit Alme, Vågsøy – Norunn Verlo, Else Kvalheim. Regionstyret: Gunvor Haugen, Lise Tennebø, Helene Leknes, Erna Osvoll, Ola Hatlestad. Vara til styret: Elsi Berge. Som  observatørar møtte Ingrid Frøyen, Annemor Helle, Marit Nybø og Audun Takle.

I alt 66 frammøtte. 2 lag hadde ikkje sendt utsendingar.

 

Sak 4. Val av referent: Lise Tennebø.

 

Sak 5. Val av to til å skrive under møteprotokollen: Norunn Verlo, Lena Eide.

 

Sak 6. Val av møteleiar: Gunvor Haugen.

 

Sak 7. Årsmelding for 2017: Leiar Gunvor Haugen las opp årsmeldinga, som vart godkjend utan merknad.

 

Sak 8. Rekneskap for 2017 og budsjett for 2018:

Kasserar Ola Hatlestad las og kommenterte rekneskapen, som syner eit overskot på

8 456, 50 kr.  Oppsparte midlar er på heile  99 200 kr. Rekneskapen vart samrøystes godkjend.

Budsjett 2018:

 

     

Konto

Utgifter 2018

Inntekter 2018

Netto 2018

Dansekurs

 kr                3 000

 kr                   1 500

 kr                          -1 500

Dansetreff 2017

 kr              40 000

 kr                 28 000

 kr                        -12 000

Danseleiartreff

 kr              20 000

 kr                 20 000

 kr                                     -

Landsmøte

 kr              10 000

 

 kr                        -10 000

Ref.medlp.-Drift

 kr              10 000

 kr                 62 000

 kr                          52 000

Styre

 kr              22 000

 

 kr                        -22 000

Årsmøte

 kr              12 500

 kr                   8 000

 kr                          -4 500

Totalt

    

    

 kr                           2 000

 

Styret sitt budsjettframlegg som balanserer med eit overskot på 2 000 kr, vart vedteke.

I samband med framlegg av rekneskap og budsjett, kom det fram ønskje om leiarmøte/ kurs i data for lagleiarar/andre i lokallagstyra. Det nye regionstyret arbeider vidare med saka om dataopplæring.  

 

Sak 9. Arbeidsplan for 2018:

Årsmøte                                             12. februar                            Thon Hotel Jølster

Grunnkurs 4                                       3. – 4. mars

Danseleiartreff                                  14. april                                  Borgja, Ålhus i Jølster

Regionleiarmøte/landsmøte             16. – 17. april                         Clarion Hotel Oslo airport

Grunnkurs 1                                       22. – 23. september

Dansetreff                                          2. – 4. oktober                        Alexandra Hotel, Loen

Grunnkurs 2                                       3. – 4. november

Arbeidsplanen vart godkjend

 

Sak 10. Val

Erna Osvoll  og Gunvor Haugen har takka nei til attval.

I samsvar med valnemnda sitt framlegg vart desse valde:

Styret:

Leiar: Lise Tennebø, Vågsøy seniordans, vald for 1 år (ny)

Styremedlem: Ola Hatlestad, Viksdalen seniordans, vald for 2 år (attval)

Styremedlem: Anna Elise Helle, Askvoll seniordans, vald for 2 år (ny)

Styremedlem: Modulf Førde, Bremanger seniordans , vald for 1 år, (ny)

Styremedlem: Helene Leknes, Førdefjorden seniordans, ikkje på val

Styret konstituerer seg sjølve.

Vara til styret:

  1. Elsi Berge, Kyrkjebø seniordans – attval for 1 år
  2. Ola Bortne, Kolset seniordans – attval for 1 år
  3. Kolbjørn Bergset, Jølster seniordans – nyvald for 1 år

Val av rekneskapskontrollørar:

Johannes Lundekvam, Sande – attval for 1 år

Magny Thorsen, Dale – nyvald for 1 år

Val av valnemnd:

Styret kom med framlegg om å følgje dei nye vedtektene om 2 medlemmer i valnemnda, dette vart vedteke.

Gunnstein Kvåle ba seg friteken frå attval.

Desse vart vald:

Gudleik Hovland, Luster seniordans, vald for 1 år

Anne Lise Gilleshammer, Svelgen Seniordans, vald for 2år    

Vara: Gunvor Haugen, Fjærland seniordans

 

Sak 10. Val av utsendingar til regionleiarmøtet/landsmøtet:

Vedtak:

Lise Tennebø vart vald som utsending til regionleiarmøtet og landsmøtet.

Helene Leknes vart vald til utsending til landsmøtet.

Styret vel vararepresentant.

 

Sak 11. Godkjenning av vedtekter.

Vedtektene vart godkjend utan merknad.

Leiar minte utsendingane på at dei må godkjenne nye vedtekter for laga på neste årsmøte, dersom det ikkje vart gjort i år. Rettleiande vedtekter finn de på Seniordans Norge si heimeside.

Erna Osvoll takka Gunvor Haugen for året ho har vore ein dyktig leiar, og Gunvor takka Erna for alle åra og alt arbeidet ho har lagt ned for seniordansen som kursansvarleg og medlem i regionstyret. Erna fortalde at ho no skulle vere assistent for opplæringsleiar Gunn,  og oppsummerte noko av det ho hadde vore med på i desse åra.

Lise Tennebø takka for valet som leiar – nokon må ta på seg leiarvervet for at dei ca 700 medlemene i Seniordans Norge Region Sogn og Fjordane skal kunne halde fram med «å danse i glede».

Møtet slutt kl. 14.10

Lise Tennebø

-skrivar-

Norunn Verlo                                                 Lena Eide

    Sign.                                                            Sign.

Vedlegg 1 til Protokollen frå årsmøtet.

 

 

SN REGION SOGN OG FJORDANE - ÅRSMELDING og REKNESKAP 2017

 

Styremedlemer i 2017 har vore:                           

Leiar: Gunvor Haugen, Fjærland Seniordans, nestleiar/sekretær/webredaktør: Lise Tennebø, Vågsøy Seniordans, kasserar: Ola Halestad, Viksdalen Seniordans, kursansvarleg: Erna Osvoll, Jølster Seniordans, styremedlem: Helene Leknes, Førdefjorden Seniordanselag.

Varamedlemer: Annemor Helle, Askvoll Seniordanselag, Elsi Berge, Kyrkjebø Seniordans, Olav Bortne, Kolset Seniordans.

 

vedlegg 2 til protokoll frå Årsmøtet 2017

 

VEDTEKTER FOR REGION SOGN OG FJORDANE I SENIORDANS NORGE

vedteke på årsmøtet på Skei 12. februar 2018.

Organisasjonen sitt namn: SN Region Sogn og Fjordane

Org.nr. 912655377

Regionen blei stifta 06.12.2003

 

  1. Regionen er ei samanslutning av alle dansegruppene i Sogn og Fjordane
  2. Føremål  

 

Referat frå styremøte 06. juni 2017.

Møtet vart halde på Sunnfjord museum, Halbrendhuset, kl. 11.00

Desse møtte:
Gunvor Haugen, Erna Osvoll, Helene Leknes, Ola Hatlestad, Lise Tennebø, Elsi Berge og Anna Elise Helle.

Sak 17/17Godkjenning av referat frå styremøte 22. februar 2017
Ingen merknad til referatet

Sak 18/17 - Godkjenning av innkallinga
Ingen merknad til innkallinga.

Sak 19/17 – Danseleiartreffet 29. april 2017

Evaluering:

Alt i alt mykje skryt både av Borgja som perfekt dansesal, god mat, fordeling av tid på dei ulike øktene og Gunn sin måte å instruere på.


• Alle meinte at Borgja var ein passande stad for danseleiartreffa.
• Dei fleste meinte at det var nok teori.
• Gunn får mykje ros for å smette inn gode råd undervegs i dansane.
• Passande starttidspunkt, men nokre meinte at ein kunne halde på litt lengre.

Organisering:


Ein har ikkje fått inn alle rekningane, men slik det ser ut går ikkje danseleiartreffet i minus.
Regionsstyret står for danseleiartreffa, og Borgja blir fast treffstad. Då ein ikkje har eit lag som gjer dugnadsarbeid, leiger ein inn nødvendig hjelp.


For danseleiartreffet 2017 utgjer dette 3000 kr.

 

Utsendingane møtte kl. 11 til kaffi og rundstykke, og ein liten prat med vener og kjende. Årsmøtet tok til kl. 12 i samsvar med innkallinga. Leiaren ynskte møtelyden velkomne, og tykte det var kjekt at så mange var møtt fram.

Sak 1. Godkjenning av innkallinga: Ingen merknad

Sak 2. Godkjenning av utsendingane, namneopprop:

Desse møtte: Askvoll Seniordanselag: Magnhild Reed Ask og Solveig Sølvberg, Atløy Seniordans: Dagfinn Mjåseth og Einar Landøy, Balestrand Seniordans: Anny Urtegård og Olga Jorddal, Breim Seniordans: Jofrid Håheim og Dagrun Holst, Bremanger Seniordans: Modulf Førde og Agnes Lisæter, Eid Seniordans: Målfrid Ekroll og Betsy Hellebust, Fjaler Seniordans: Svein Brattelid og Magni Thorsen, Fjærland Seniordans: Gunvor Haugen og Berit Orheim, Florø Seniordans: Bjørg Holmen og Bjørg Stavang, Førde Seniordans: Solrun Ullaland og Gunnstein Kvåle, Førdefjorden Seniordanselag: Karin Lucka-Fromm og Magnhild Hegrenes, Gaular Seniordans: Ann og Johannes Lundekvam, Gloppen Seniordans: Kjersti Imerslund og Marit Helgheim, Gulen Seniordans: Jakob og Margot Rutledal, Jølster Seniordans: Agda Aasen og Johanna Steinheim, Kolset Seniordans: Paul Midtbø, Kyrkjebø Seniordans: Oddborg Klævold og Aud Ljotebø, Luster Seniordans: Liv Helen Nystuen og Kristen Alsmo, Lærdal Seniordans: Torbjørg Takle og Anna Kristine Damstuen, Naustdal Seniordans: Aud Kleiva og Helga Slettehaug, Svelgen Seniordans: Anne Lise Gilleshammer og Olga Aarsnes, Vikane Seniordans: Randi Bjørseth og Gjertrud Heggdal, Viksdalen Seniordans: Marit Alme og Åsta Hatlestad, Vågsøy Seniordans: Magna Kvalheim og Lise Tennebø, Regionstyret: Olaug Bakke Gjengedal, Audun Takle, Ola Hatlestad, Erna Osvoll og Helene Leknes. Vara til styret: Anna Elise Helle, Elsi Berge og Olav Bortne. Valnemnd: Martin Lindvik og Bjørg Lofnes. I tillegg møtte Henny Haugstad, Askvoll, og Ivar Klævold, Kyrkjebø, som observatørar. I alt 59 frammøtte.   9 lag hadde ikkje sendt utsendingar.

Sak 3. Val av referent: Audun Takle

Sak 4. Val av to til å skrive under møteprotokollen: Torbjørg Takle og Anna Kristine Damstuen

Sak 5. Val av møteleiar: Olaug Bakke Gjengedal

Sak 6. Årsmelding for 2016: Leiaren las og kommenterte årsmeldinga. Meldinga blei samrøystes godkjend utan merknader.

Sak 7. Rekneskapen for 2016: Kasseraren las og kommenterte rekneskapen som syner eit overskot på kr. 12 142,80. Rekneskapen vart samrøystes godkjend.

Sak 8. Budsett for 2017: Styret sitt budsjettframlegg som balansera med eit underskot på kr. 2000,-,vart samrøystes godkjend.

Sak 9. Arbeidsplan for2017: 

Grunnkurs 1 : ...............................4. og 5. mars.....................Helgatun

ISDC 2016: .................................18. og 19. mars...................Borgja

Danseleiartreff: ............................          25. mars...................Borgja

Grunnkurs 2: ...............................  1. og 2. april  ....................Borgja

Regionleiarmøte og landsmøte: ....24. og 25. april Clarion Hotel &Congress

Grunnkurs 3: ...............................16. og 17. sept. ..................Helgatun

Dansetreff: ...................................4. til 6. okt. ...Scandic Sunnfjord Hotell

Grunnkurs 4: ................................21. og 22. okt. ...................Helgatun

Ovannemnde arbeidsplan vart godjend, men Gunnstein Kvåle etterlyste meir fagleg innhald i danseleiartreffet, og ikkje berre dans. Han sa det var 4. gongen han tok dette opp. Det vart stilt spørsmål om det kan vere aktuelt å skipe til treff for gruppe-leiarane. Desse sakene må det nye styret ta standpunkt til. Det nye styret skal også velje utsendingar til Landsmøtet.

Sak 10. Val: Olaug Bakke Gjengedal og Audun Takle hadde sagt frå seg attval. I samsvar med valnemnda sitt framlegg vart desse valde:

Leiar: ...............................Gunvor Haugen, Fjærland Seniordans. Vald for 1 år (Ny)

Styremedlem: .................Lise Tennebø, Vågsøy Seniordans.       Vald for 2 år (Ny)

Kursansvarleg: ...............Erna Osvoll, Jølster Seniordans            Ikkje på val

Kasserar:  .......................Ola Hatlestad, Viksdalen Seniordans.   Ikkje på val

Styremedlem: .................Helene Leknes, Førdefjorden Seniordanselag. Ikkje på val.

 

Vara til styret: .................1. Anna Elise Helle, Askvoll Seniordanselag ( attval, 1 år)

                                          2. Elsi Berge, Kyrkjebø Seniordans ( attval, 1 år)

                                          3. Ola Bortne, Kolset Seniordans ( attval, 1 år)

Revisorar: ........................Johannes Lundekvam, Gaular Seniordans ( attval, 1 år)

                                                Sidsel Ødven, Gaular Seniordans ( attval, 1 år)

Valnemnd: ........................Leiar: Gunnstein Kvåle, Førde Seniordans 1 år (ny)

                                           Gudleik Hovland, Luster Seniordans (attval)

                                           Klara Vindenes, Askvoll Seniordanselag (attval)

                                           Vara: Anne Lise Gilleshammer, Svelgen seniordans (ny)

Erna Osvoll orienterte litt om sitjedans, og Gloppen Seniordans skal arrangere sitjedanskurs den 11. mars.

Olaug takka Audun Takle for dei 8 åra han har vore i styret, og gav han ein fin omtale og blomar. Audun takka, og sa at det hadde vore eit godt samarbeid frå dag ein, og at det var ein veneflokk som samlast til møte

Olaug takka også alle medarbeidarane sine for godt samarbeid desse 5 åra ho har vore leiar. Ho retta ei serskild takk til Gunnstein Kvåle for det arbeidet han har gjort for Regionen.

Til slutt heldt Erna ein fin og velfortent takketale for Olaug for den glimrande leiaren ho har vore. Møtelyden slutta seg til med ståande applaus. Ho fekk også til minne 2 handlaga krus og ein lysestake som var laga av Kari Astrup.

 

Møtet slutt kl. 13.30

 

Audun Takle

  skrivar

 

                                    Torbjørg Takle                    Anna Kristine Damstuen

                                         sign                                     sign             

 

Referat fra styremøte 22. februar 2017.

Møtet ble holdt på Sunnfjord museum, Halbrendhuset, kl. 11.00.

Disse møtte:

Gunvor Haugen, Erna Osvoll, Helene Leknes, Ola Hatlestad, Lise Tennebø, Elsi Berge og  

Anna Elise Helle.

Sak 10/17 – Godkjenning av innkalling:

Ingen merknader til innkallinga. 

Sak 11/17 – Konstituering

Leder: Gunvor  Haugen (valgt på årsmøtet)

Nestleder, skriver og webredaktør : Lise Tennebø

Kasserer : Ola  Hatlestad

Kursansvarlig: Erna Osvoll

Styremedlem: Helene Leknes

Referat frå styremøtet den 25. jan. 2017 i SN Region Sogn og Fjordane.
Møtet vart halde på Scandic Sunnfjord Hotel, og tok til kl 12.
Desse møtte: Olaug Bakke Gjengedal, Erna Osvoll, Ola Hatlestad, Helene Leknes, Anna Elise Helle, Elsi Berge og Audun Takle.

Referat frå styremøte 4.10.2016 i SN Region Sogn og Fjordane

Møtet vart halde på Kviknes Hotell kl. 11.00

Desse møtte: Olaug Bakke Gjengedal, Ola Hatlestad, Helene Leknes og Elsi Berge.

Referat frå styremøte tysdag 07. 06. -16 Region Sogn og Fjordane
Møtet vart halde på Scandic Sunnfjord Hotel kl 12.00
Desse møtte: Olaug Bakke Gjengedal, Ola Hatlestad, Erna Osvoll,
Helene Leknes, Anna Elise Helle og Elsi Berge.

Referat frå årsmøtet i SN Region Sogn og Fjordane,  8. febr.  2016  på Thon Hotel Skei.

 

Utsendingane møtte kl. 11 for registrering, og fekk rundstykke og kaffi.  Dei fleste laga hadde i år sendt årsmøteavgifta over nettbank,  og sparde såleis kasseraren for mykje arbeid. Møtet tok til kl. 12 i samsvar med møteinnkallinga,  og regionleiar Olaug Bakke Gjengedal ynskte møtelyden velkomne til årsmøtet.

Sak 1.    Godkjenning av innkallinga.     Ingen  merknad

Sak 2.    Godkjenning av utsendingane,  namneopprop.

             

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)