header-vestfoldx1020

Vedtatt på årsmøtet 19/2 - 2013 

§  1  Navn

Organisasjonens navn er Seniordans Norge (SN) Region Vestfold

§  2  Formål

Regionen skal bestå av lokale dansegrupper og skal være SN's forlengede arm i regionen.

Regionen skal:

 • fremme seniordans i Vestfold
 • gjennom organisert seniordans ha fokus på dans som helsefremmende tiltak og gjennom lystbetont fysisk aktivitetskape nye sosiale arenaer for godt voksne mennesker
 • informere om seniordans og sittedans, spesielt der slik aktivitet ikke drives
 • søke å vedlikeholde/øke interessen for seniordans i eksisterende grupper
 • planlegge kurs for danseledere sammen med utdanningsleder
 • organisere samlinger, turer og andre tiltak som kan stimulere interessen for seniordans og bidra til sosialt samvær.

 

§  3  Medlemsskap og kontingent

Medlemmene i den enkelte dansegruppe er gjennom gruppens medlemsskap kollektivt tilsluttet SN. Kontingenten pr. medlem blir fastsatt av Landsmøtet i SN. Den enkelte dansegruppe er ansvarlig for innkreving og innbetaling av årskontingenten til SN innen fastsatt frist. SN refunderer en bestemt andel av kontingenten til regionen. Dansegrupper som ikke har betalt kontingent til SN på 2 år, blir automatisk strøket av medlemsregisteret. 

Årsmøtet i regionen kan vedta å kreve inn tilleggskontingent dersom dette er nødvendig for en forsvarlig økonomisk drift. Denne kontingenten må regionen kreve inn direkte fra dansegruppene.

 

§  4  Årsmøte

Årsmøtet er regionens øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars. Tid og sted fastsettes av styret. Årsmøtet består av utsendinger valgt av dansegruppene. Alle dansegrupper, som har betalt kontingent i meldingsåret, kan velge 2 utsendinger som har en - 1 - stemme hver på årsmøtet. Utdanningslederen i regionen har også møte-, tale- og stemmerett. Styret har stemmerett på årsmøtet unntatt av årsmelding og regnskap. Medlemmer av valgkomiteen kan delta på årsmøtet, men har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget, unntatt ved valg, der avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.

Innkalling til årsmøtet sendes dansegruppene minst 3 uker før møtet med følgende vedlegg:

 • Saksliste
 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Innkomne forslag
 • Valgkomiteens forslag

Navn, adresse og tlf.nr. på de valgte utsendinger sendes til styret i regionen innen 2 uker før møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til regionstyret innen 31/12. Det skal føres møtebok over årsmøtets forhandlinger.

 

§  5  Saksliste for årsmøtet

1.  Konstituering - Godkjenning av innkalling og saksliste - Godkjenning av stemmeberettigete - valg av møteleder og referent      - Valg av 2 utsendinger til å underskrive møtebok

2.  Årsmelding

3.  Revidert regnskap

4.  Innkomne forslag

5.  Budsjett for kommende år

6.  Valg

 

§  6  Valg

 Valgene forberedes av en valgkomité på 3 medlemmer som velges for 3 år av gangen, men slik at ett medlem går ut hvert år. Det medlem som står for tur til å gå ut, fungerer som leder. Det velges et varamedlem til valgkomiteen hvert år.

Komiteen skal fremme forslag på kandidater til alle valg som årsmøtet skal foreta, unntatt valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen.

Revisor velges for 2 år. Det enkelte valg skal skje skriftlig hvis en utsending forlanger det. Ved valg av leder stilles krav om 2/3 flertall. De andre valgene avgjøres ved alminnelig flertall.

 

§  7  Styrets sammensetning

Regionen blir ledet av et styre på 5 medlemmer. Leder velges for 2 år. De øvrige medlemmer; nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem, velges for 2 år slik at 2 medlemmer er på valg hvert år. 2 varamedlemmer velges for 1 år av gangen.

 

§  8  Styrets oppgaver

Styret skal:

 • Forestå regionens daglige ledelse
 • Utarbeide planer og budsjett for årets drift, som skal godkjennes av årsmøtet
 • Gjennomføre planene innenfor budsjettrammen
 • Føre regnskap
 • Holde kontakt med og delegere oppgaver til dansegruppene
 • Ta initiativet til å gjennomføre tiltak i tråd med formålsparagrafen ved samarbeid med offentlige myndigheter og evt.andre organisasjoner.

 

§  9  Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte der forslaget til vedtektsendringen(e) står på den utsendte sakslisten. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

 

§ 10  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av dansegruppene i regionen fremmer skriftlig krav med dagsorden. Innkalling med saksliste sendes ut minst 3 uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen.

 

§ 11  Oppløsning

Oppløsning av SN region Vestfold kan bare vedtas av årsmøtet etter å ha vært behandlet på det nærmeste forutgående ordinære eller ekstraordinære årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall på begge årsmøtene. Ved en eventuell oppløsning skal det velges en avviklingsgruppe med fastlagt mandat godkjent av årsmøtet. Etter fastsatt frist skal gruppen legge frem saker for et nytt årsmøte som avgjør endelig om regionen skal oppløses og hvordan eventuelle midler skal disponeres.

Seniordans er en forholdsvis ny danseform. Det benyttes internasjonale danser som er forenklet og tilrettelagt for godt voksne mennesker.

Musikken består av både folkemelodier og moderne rytmer.

Seniordans har en utpreget sosial profil, og dansen er utformet på en måte som gjør den velegnet for godt voksne.

Alle deltar i dansen; her er ikke "mann og kvinne", men blå og rød. Dette har i vesentlig grad bidratt til dens popularitet blant enslige.

HISTORISK BAKGRUNN

Seniordansen startet i Tyskland i begynnelsen av 1970-årene. Da begynte den danskfødte musikkpedagog Inger Merete Gerwig og den tyske lærer Iise Tutt, på hvert sitt sted i Tyskland, å danse med beboere på aldershjem. Begge benyttet forenklede internasjonale folkedanser, slik at disse passet for eldre.

De fikk etter hvert kontakt med hverandre og inngikk et aktivt samarbeid.

Seniordansen ble snart meget populær, og det første kurset for danseledere ble holdt i 1974. Forbundet ble stiftet i 1977. Senere har dansen bredt seg til mange land i Europa.

SENIORDANS NORGE

ble stiftet i 1994 og står for all utdannelse av danseledere. Adressen dit er:

www.seniordans.no.

I 2010 var det vel 12.000 organiserte seniordansere i Norge

HVA GIR DANSEN?

Du blir glad av å danse!

I tillegg gir dansen:

- sosial kontakt

- bedre kondisjon

- bevaring av ballanse

- bevaring av leddfunksjon

- økt konsentrasjonsevne

- bedre koordinering

Alt dette er et stort pluss for godt voksne mennesker!

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)