header-vestfoldx1020

Årsmøte i Seniordans Norge region Vestfold

Årsmøtet ble avholdt i Engveiensenteret, Stokke torsdag 28. februar 2019

Saksliste:

1. Åpning ved regionleder (Hanna Marie Foldvik)

2. Valg av møteleder (Magne Sørøy)

3. Valg av referent (Borghild Granaas Sørøy)

    Valg av to til å underskrive protokoll (Åse Lundegaard og Solfrid Hansen)

4. Godkjenning av innkalling og saksliste (Godkjent)

5. Årsberetning (Godkjent)

6. Årsregnskap (Godkjent)

7. Innkomne forslag (Ingen forslag)

8. Budsjett 2019 (Godkjent etter justeringer)

9. Valg

Hver gruppe stilte med 2 representanter. Antall stemmeberettigete: 34

 

Årsberetning for 2018

Styret i 2018:

Leder:                Hanna Marie Foldvik

Nestleder:          Magne Sørøy

Kasserer:           Inger Lise Stålerød

Sekretær:          Borghild Granaas Sørøy

Styremedlem:   Kjell Eftedal 

Varamedlem:    Gerd Holtan

Valgkomité:       Feiltråkken Seniordans v/Irma Konstanse Rolstad

                           Larvik seniordans, Gloppe v/Anne Borander

                           Horten Seniordans v/Knut Dahl

Revisor:            Kolbjørn Nordstrøm    

 

Region Vestfold har i 2018 hatt 454 betalende medlemmer

Det ble avholdt årsmøte 1. mars 2018 og i løpet av året har det vært avholdt 6 styremøter og det er blitt behandlet 60 saker.

Følgende kurs er blitt gjennomført:

Swing, ring og andre ting - 23. mars i Stokke: 30 deltakere.

Danseledertreff 12. april 2018

I alt 21 danseledere møtte. Flere av dem instruerte egne valgte danser samt at vi danset Swing. Også denne gang stilte Arna opp og stekte vafler.

Danseledertreff 22. november 2018

I alt 16 danseledere møtte og mange av dem instruerte egne valgte danser. Det er kommet tilbakemelding om at dansene på treffet lå på et "litt" for høyt nivå. I tillegg til dans, ble det diskutert om å lage et nybegynnerkurs i seniordans i regi av Region Vestfold. Kurset kunne evt. starte i begynnelsen av 2019.

Også denne gang ble det servert nystekte vafler (Uten Arna) 

Dansetreff på Storefjell 3. - 5. oktober 2018

Treffet ble i år lagt opp av styret i region Vestfold. Styret mottok henvendelse fra region Buskerud, som kunne tenke seg å bli med sammen med Vestfold. Bskerud ble invitert og stilte med i alt 90 deltaker og Vestfold bidro med 134 deltakere.

Danseledere for Seniordansen, Rounds og Swing var Borghild og Magne Sørøy, for Sittedansen stilte Jane Smørgrav og Anne Brit Kalleberg, og for linedansen leide vi inn Anne Marie Henriksen fra Lier.

Ullerål seniordans og Svelvik seniordans hadde ansvaret for loddsalget, som ble på kr. 19.170. Beløpet ble fordelt mellom Vestfold og Buskerud etter nøkkel 134/90. Vestfolds del ble delt likt mellom regionen og Svelvik.

Årsregnskap

Driftsinntekter:

3000  Seniordans Norge          40.320,00

3001  Dansetreff / loddsalg        9.888,50

3003  Storefjell                       374.985,00

3400  Studieforbundet                2.755,00

3410  Momskompensasjon      19.900,00       

8050  Renter                                   96,06         447.944,56

 

Driftskostnader:

5330  Styrehonorar                  10.000,00

6800  Kontorrekvisita                 2.478,00

6860  Kursavgift grunnkurs        4.950,00

7100  Reisegodtgjørelse               680,00

7420  Gaver                               5.987,90

7700  Styremøter reiseutg.        6.959,00

7701  Årsmøtet 2018                 4.184,00

7702  Storefjell                       352.726,30

7704  Danseledertreff                1.432,59

7706  Region-/Landsmøte         2.923,00

7708  Hjemmeside                     3.000,00

7770  Bank- og kortgebyrer          123,00

7790  Annen kostnad                    995,00        396.438,79

Årsresultat                                                        51.505,77   

           

Budsjett 2019

Budsjettet er satt opp med grunnlag i et medlemsantall på 454. Tilskudd fra Seniordans Norge er kr. 90,- pr. medlem.

Driftsinntekter:

3000  Seniordans Norge           40.860

3400  Studieforbundet                 3.000

3410  Momskompensasjon        20.000      63.860

 

Driftskostnader:

5330  Styrehonorar                    10.000

6800  Kontor / Data                      2.000

6860  Grunnkurs refusjon             6.000

6861  Nybegynnerkurs                16.000

6940  Porto                                      500

7100  Besøk i gruppene                8.000

7420  Gaver                                   1.500

7700  Styremøter, reise                 7.000

7701  Årsmøte 2019                      4.000

7704  Danseledertreff                    4.000

7706  Region-/Landsmøte             3.000

7708  Hjemmeside                         1.500

7790  Annen kostnad                     1.000      64.500

 

Budsjettunderskudd i 2019                      kr.   640

 

Valg

Leder:               Hanna Marie Foldvik           Gjenvalg - 2 år

Nestleder:         Magne Sørøy                       Ikke på valg

Kasserer:          Inger Lise Stålerød             Gjenvalg - 2 år

Sekretær:         Borghild Granaas Sørøy     Ikke på valg

Styremedlem:   Kjell Eftedal                         Ny. Valgt for - 1 år

Varamedlem:    Gerd Holtan                         Ikke på valg

Varamedlem:    Karin Fjeld                           Ny. Valgt for - 2 år

 

Revisor:           Kolbjørn Nordstrøm            Ikke på valg

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i Seniordans Norge region Vestfold

Årsmøtet ble avholdt i Engveien Senter, Stokke

Torsdag 01.03.2018 kl. 17.30. 

1.   Åpning ved regionleder

2.   Valg av møteleder

3.   Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll

4.   Godkjenning av innkalling og saksliste

5.   Årsberetning

6.   Årsregnskap

7.   Innkomne forslag

       1)  Forslag fra Sande Seniordans til styret i region Vestfold:

             Styret bes fremme forslaget til Landsmøtet i SN om at SN jobber for å få fjernet

             enkeltromstillegget ved hotelovernatting for seniordansmedlemmer.

        2)  Nye vedtekter for region Vestfold i hht. Landsmøtevedtak

8.   Budsjett 2018

9.   Valg

Hver gruppe kunne stille med 2 representanter. 36 stemmeberettigede møtte.

 

 

Årsberetning for 2017

Styret i 2017

Leder                 :Arna Dynge

Nestleder             :Magne Sørøy

Kasserer              :Inger Lise Stålerød

Sekretær             :Borghild Granaas Sørøy

Styremedlem      :Anne Kvernsmyr

Varamedlemmer: Hanna Marie Foldvik

                            Anne Grethe Holum

Revisor               :Kolbjørn Nordstrøm

Valgkomité         :Andebu Seniordans v/Bjarne Holm

                            Bukta Seniordans v/Astrid Steen

                            Byttomfoten Seniordans v/Kjell Eftedal

 

Region Vestfold har i 2017 hatt 451 betalende medlemmer

Årsberetning 2016

Styret i 2016:

                                                                

Leder:                  Arna Dynge

Nestleder:            Magne Sørøy

Kasserer:            Ole Hansen

Sekretær:            Borghild Granaas Sørøy 

Styremedlem:      Anne Marie Kvernsmyr

Varamedlem:       Anne Grethe Holum

                          Hanna Marie Foldvik

Valgkomité: Magne Sørøy, Borghild Granaas Sørøy, Anne Marie Kvernsmyr

 

Region Vestfold har i 2016 hatt 446 betalende medlemmer.

 

 


Årsberetning 2015

Styret i 2015:

Leder: Arna Dynge, Nestleder: Magne Sørøy, Sekretær: Borghild Granaas Sørøy, Kasserer: Ole M. Hansen, Styremedlem: Jane Smørgrav, Varamedlem: Anne Grethe Holum, Varamedlem: Hanna Marie Foldvik

Valgkomite: Ellen Stampe, Anne Kvernsmyr

Region Vestfold har i 2015 hatt 478 betalende medlemmer.

Det ble avholdt årsmøte 25.02.2015 og i løpet av året har det vært avholdt 6 styremøter.

Årsberetning

Styret har bestått av Leder Arna Dynge, kasserer Ole M. Hansen, sekretær Marit Danielsen, kursansvarlig Magne Sørøy, styremedlem Borghild Granaas Sørøy.

Region Vestfold har i 2013 hatt 483 medlemmer.

Det er avholdt 6 styremøter.

Kun ett kurs ble gjennomført i 2013 p.g.a. manglende påmelding. Grunnkurs del 1 gikk 8. og 9. september. Bare 8 møtte opp av 14 påmeldte.

På årsmøtet fikk styret fullmakt til å velge nestleder. Magne Sørøy ble enstemmig valgt.

Vårtreffet i mai på Storefjell var vellykket. Danseledere var Borghild og Magne Sørøy og Jane Smørgrav.

Før høsttreff 2014 vil styret sjekke nærmere beliggende steder for treffet da noen av medlemmene synes reiseveien til Storefjell er for lang.

Vikarliste for danseledere ble gledelig lang og er sendt ut til gruppene i 2013.

Gruppelederseminaret, som var planlagt 28/8 ble utsatt p.g.a. for liten påmelding men ble gjennomført 31/10 med 20 deltakere. Dag Lindvig fra Studieforbundet orienterte om tilskuddsordningene.Magne orienterte om hjemmesiden og ba om innspill fra gruppelederne om hva de ønsker på hjemmesiden samt informasjon og/eller bilder fra gjennomførte arrangement. dag Lindvig oppfordret oss til å arrangere flere kurs, da vi også kan få tilskudd til andre kurs enn seniordans. Finansiering av gruppene og rekruttering var også tema på seminaret.

Dansetreffet på Sliperiet i Larvik ble gjennomført 28/9. 106 medlemmer deltok og arrangementet ble meget vellykket. Anne Kleive og Nils Telnæs underviste Rounds, mens de andre dansene ble ivaretatt av Rita Tollefsen, Britt Mai Aasen og Eva Turid Vatne.

 

Under valg ble Magne Sørøy gjenvalgt som nestleder, Marit Danielsen gjenvalgt som sekretær og Borghild Granaas Sørøy valgt som styremedlem.

Varamedlemmer ble Hanna Marie Foldvik og Jane Smørgrav.

Valgkomite: Rita Tollefsen, Ellen Stampe, Anne Kvernsmyr.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)