SENIORDANS NORGE

Region Sørlandet – org. nr. 996 421 155

Protokoll fra årsmøtet på Agder Folkehøgskole, Søgne, lørdag 27.02.16 kl. 10.30

 1. Åpning av årsmøtet

Regionleder Bjørg Staalesen ønsket velkommen til årsmøtet

og fortsatte deretter med navneopprop av deltagerne.

Det er nå 23 dansegrupper i regionen og 18 grupper var representert med 54 medlemmer.

De første dansegruppene på Sørlandet var i Songdalen som startet 19.01.1998 og Lyngdal 17.10.1999.

Regiondannelse ble gjort på Søgne videregående skole den 04.10.2002

hvor det ble enighet om å søke om å bli en egen region.

Region Sørlandet ble godkjent som egen region 27.12.2002.

 1. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

 1. Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

 1. Konstituering av årsmøtet

Regionleders forslag var som følger:

 • Håkon Halvorsen, Farsund velges til møteleder.

 • Inger Flatestøl, Vennesla velges til referent.

 • Lene Kjelvik og Rose Dunseth velges til å underskrive protokollen.

Forslaget ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

 1. Behandle og godkjenne styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest av regionleder og ble godkjent med følgende korrigeringer:

 • Basert på innbetalt kontingent for 2016 er det når 494 aktive dansere i region Sørlandet.

 • 6 dansere fra regionen deltok på Nordisk 2015 som ble arrangert i Østersund i august 2015.

 • Arrangører for dansetreff i hagen på Froland værk 1. mai 2015 var Froland ringen og Lillesand Seniordans.

 • Sommerdansen i Vennesla på Vigeland hovedgård ble arrangert 16. juni 2015.

Korrigert årsberetning vedlegges protokollen.

 1. Godkjenne årets regnskap

Regnskapet ble lest og kommentert av kasserer Harald Fosse.

Regnskapet ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

 1. Behandle innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 1. Behandle og godkjenne budsjett for 2016.

Budsjettet ble lest og enstemmig godkjent

med en kommentar fra kasserer Harald Fosse

om at tilbakeført kontingent fra Forbundet muligens er satt noe høyt

grunnet noe lavere medlemstall enn tidligere antatt.

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling til styret i 2016 er som følger:

Bjørg Staalesen, Domkirken, regionleder Ikke på valg, 1 år igjen

Lillian Espedal, Froland, nestleder Ikke på valg, 1 år igjen

Inger Flatestøl, Vennesla, sekretær Ikke på valg, 1 år igjen

Tore Bratten, Lillesand, kasserer Velges for 2 år

Kari Wetrhus Jensen, Søgne, styremedlem Velges for 2 år

Berit Espeland, Froland, varamedlem Ikke på valg, 1 år igjen

Alf Magnus Nilsen, Marnardal, varamedlem Velges for 2 år

Revisor: Kåre Dunseth, Vennesla Velges for 2 år

Valgkomite:

Kirsti Wasland Berntsen, Grimstad Ikke på valg, 1 år igjen

Inger Grande Kråkeland Velges for 2 år

Håkon Halvorsen, Farsund Velges for 2 år

Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til valg. Godkjent med akklamasjon.

Per Haarr, Vågsbygd og Anne Lise Schaldemose, Søgne som gikk ut av styret,

Harald Fosse, Lyngdal, kasserer som ikke ønsket gjenvalg og

Håkon Halvorsen, Farsund som i mange år har ledet årsmøtene på en bra måte,

ble takket med blomster og fine ord av regionleder Bjørg Staalesen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 11.10.

………………………………………………… ……………………………………………….

Referent: Inger Flatestøl


Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)