header-nordtrondelagx1020

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Mandag 4. mai 2020 kl. 11.00-13.00

Oppmøte: Kari Steen, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.
Meldte avbud grunnet sykdom: Brynjar Lysfjord.
Aud Rotvik og Inger Munkeby møtte ikke.

Møte / kurs / representasjon:
Ingen. Det har vært stille nå siden midten av mars grunnet Coronaviruset.

Referatsaker:
- Brynjar har sendt søknad om momsrefusjon.
- Brynjar setter opp nytt forslag til budsjett utfra årsmøteforslagene, og legger fram på neste styremøte for godkjenning. Han sender forslaget til heile styret snarest.

Sakliste:
Sak 11/20 Godkjenning av referat fra styremøte 18. februar 2020
Vedtak: Godkjent

Sak 12/20 Evaluering Årsmøte 29. februar på Rørvik
Vedtak: Det var et greit og radig årsmøte, greie lokaler, god mat og greie rom.
Danseledersamlinga gikk greit med at flere hadde noen danser hver. Olaug Håve sto for regien av opplegget og ledet flere danser.

Sak 13/20 Brosjyre
Vedtak: Dagrun har et forslag til brosjyre. Brosjyren er sendt ut til resten av styret og alle har godkjent den. Blir vel ikke før tidligst høsten at vi kan nå ut med brosjyrene. Alt henger i hop med når vi får begynne å danse igjen.
For å gjøre dette så billig som mulig blir brosjyren fordelt til alle seniordansere som vi har e-postadresse til og håper at de fleste kan skrive ut noen eksemplar og fordele utover der de mener det er hensiktsmessig.

Sak 14/20 Regionturen til Røyrvik
Vedtak: Grunnet Coronasmitten blir Regionturen utsatt til våren 2021

Sak 15/20 Kjøp av skriver
Vedtak: Dagrun sjekker diverse skrivere og pris med forskjellige firma.

Sak 16/20 Konstituering av styret:
Vedtak:
Leder. Kari Steen
Nestleder: Inger Munkeby
Kasserer: Brynjar Lysfjord
Sekretær: Dagrun Gravbrøt
Styremedlem: Aud Rotvik
Vararepr. Astrid Melting og Bodil Østerås.

Sak 17/20 Eventuelt
a) Nordisk i Danmark 7.-11. juni
b) Nytt grunnkurs 1 30. august Tingvold
c) Nytt grunnkurs 2 24.-25. oktober Tingvold
d) Sittedanskurs 5. nov. Lokalene til BUL Steinkjer
e) Savalen arrangerer uke for seniordansere sist i oktober

 Neste møte 20. august 2020

 Ref.
Dagrun Gravbrøt
Sekretær

 

Referat fra årsmøtet i Seniordans Norge Region Nord på Rørvik 29.02.2020
Sak 1 Åpning.
Kari Steen ønska velkommen
Varaordfører Terje Settenøy, Nærøysund kommune ønsket oss velkommen til Rørvik. Kommunen har et aktivt kulturliv med tre grupper seniordans. Ellers en fin reklame for kommunen.
Kari hadde opprop. En del rettinger på navn.

Sak 2 Konstituering:

Vedtak: - Ordstyrer: Kari Steen
- Sekretær: Dagrun Gravbrøt
- Skrive under protokoll: Torill Hjelde og Martin Øiahals

Sak 3 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

Sak 4 Årsmelding 2019
Dagrun las opp årsmeldinga.
Kommentarer: Dårlig dag 9. september for kurs i musikk på nett.
Må sende blomster til Kristine fra årsmøtet.
Swing i ring var for seniordansere.
Vedtak: Årsmeldinga godkjent.

Sak 5 Regnskap 2019
Brynjar gikk gjennom regnskapet
Vedtak: Regnskapet 2019 godkjent.

Sak 6 Årsplan for 2020
Kari gikk gjennom årsplana
Vedtak: Tatt til etterretning …

Sak 7 Innkomne saker.
Kari gikk gjennom saken. Styret fremmer forslag om godtgjøring for styremøtene til styremedlemmene og ekstra godtgjøring til leder, kasserer og sekretær.
Sakens begrunnelse:
Dette er grunnet med at det er lange avstander og at en bruker mye av fritida til møter mm. Tre av styremedlemmene har ekstra mye arbeide som krever mye innsats og tid.
Vedtak:
a) For hvert styremøte blir godtgjøringa kr. 300 pr. person som møter.
b) Kasserer og sekretær får hver kr. 5 000 en gang i året
c) Leder får utbetalt kr. 6 000 inkludert telefonutgifter en gang i året.

Sak 8 Budsjett.
Brynjar gikk gjennom budsjettet.
Vedtak: Budsjettet tatt til etterretning. Styret retter opp på neste styremøte, der kan alle sjekke på heimesida til SD.
Sender også ut til 
årsmøtedelegatene.

Sak 9 Valg
Valgkomiteen har bestått av Bjørg Tingstad, Anny Aunli og Borgny Einskar Granbo.
Dette er forslaget fra valgkomiteen:

Vedtak:
Leder: Kari Steen Leksvik ikke på valg
Styremedlem: Brynjar Lysfjord Bindal ikke på valg
Styremedlem: Aud Rotvik Kolvereid ikke på valg
Styremedlem: Inger Munkeby Hegle 2 år gjenvalg
Styremedlem: Dagrun Gravbrøt Stod 2 år gjenvalg

1. vara Astrid Melting Mosvik 2 år gjenvalg
2. vara Bodil Østerås Stjørdal ikke på valg

- Revisor: Eilif Myre, Verran 1 år igjen
- Revisor: Sissel H. Sverkmo, Namdalseid 2 år gjenvalg

- Utsendinger til Landsmøtet og regionledermøte i
Seniordans Norge:
Kari Steen og Dagrun Gravbrøt
- Valgkomite:
Anny Aunli, Leksvik 1 år igjen
Borgny Einskar Granbo, Osen 2 år igjen
Inger Skjærstein Johansen Stjørdal 3 år ny
Underskrift:
Dagrun Gravbrøt ref. Torill Hjelde/s Martin Øiahals/s

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Tirsdag 18. februar 2020 kl. 11.00-14.00

Styret: Kari Steen, Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt

Møte / kurs / representasjon:
Referatsaker:
a) Invitasjon fra SN til Landsmøte/regionledermøte på Gardermoen
16.-17. mars
b) Brev frra SN om høstens kurs. Regionen må sende inn forslag. Kristine tar saken.

Sakliste:
Sak 05/20 Godkjenning av referat fra styremøte i januar 2020
Vedtak: Godkjent

Sak/06/20 Årsmøte 29. februar på Rørvik
Vedtak: Styret har forslag til sak 6 innkomne saker på årsmøte. Styret fremmer forslag om at det blir gitt møtegodtgjørelse til styremedlemmene og vararepr. kr. 300 for hvert møte og en godtgjørelse til styreleder, kasserer og sekretær på hver kr. 5 000 fra og med 2019
Til tider er det veldig mye arbeid i styret og det går bl.a. utover fritiden til representantene. Ett eksempel på godtgjøring er styreledere som får opptil kr. 15 000 pr år.
Brynjar sender budsjettet til Dagrun. Når årsmøtepapirene er klare sender Dagrun de ut til de gruppene som er påmeldt på årsmøtet.

 Sak 07/19 Danseledersamling på Rørvik
Kristine skal som kjent ikke dit. Olaug og Egil Håve tar ansvar for instruksjon på Røvik. I tillegg er det noen danseledere som melder inn de dansene de vil instruere. Flott at dugnadsånden lever…

Sak 08/20 Brosjyre
Dagrun har laget et forslag til brosjyre. Brosjyren er godkjent med noen fargeendringer. Brosjyren blir ganske lik den første som ble laget, men med små justeringer. Gjenkjennelse er viktig.

Sak 09/20 Regionturen til Røyrvik.
Vedtak: Dagrun har satt opp priser for overnatting på Gjestegården og i hytter. Vi må sjekke på årsmøtet om det er interesse. Må justere litt. Invitasjon blir sendt ut etter neste styremøte som blir i mars. Her blir det rift om plassene.

Sak 10/20 Eventuelt
a) Landsstevnet på Lillehammer, send INFO til gruppene
b) Gladringen, to grupper har sendt inn og vist interesse for Gladringen.
c) Vi har mottatt mange årsrapporter fra gruppene. Mangler noen enda.
d) DMU, På nye Roundskursa må en ha forkunnskaper for å være med.

 

Ref. Dagrun Gravbrøt

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte
mandag 14.01.2020 kl. 11.00-13.00

Møtte: Kari Steen, Brynjar Lysfjord, og Dagrun Gravbrøt.
Vararepresentanter: Astrid Melting. Utdanningsleder: Kristine G. Jønnum
Aud Rotvik, Inger Munkeby og Bodil Østerås møtte ikke.

Møte / kurs / representasjon: Ingen
Referatsaker: Ingen.

Sakliste:
Sak 01/20 Godkjenning av referat fra styremøte i november 2019
Vedtak: Godkjent

Sak 02/20 Årsmøte på Rørvik 29. februar 2020
 Kari har all kontakt med hotellet og Norweg
 Kari sender søknad til Nærøysund kommune om støtte til samlinga.
 Årsmeldinga- Dagrun
 Regnskap – Brynjar og revisorer
 Valgkomiteen har fått beskjed
 Medlemskontingent for 2021 Forslag kr. 300
 Arbeidsplan – Dagrun legger fram forslag på neste møte.
 Budsjett – Brynjar legger fram forslag på neste møte
 Innkalling må ut seinest 8. februar med sakliste. Dagrun sender ut.

Sak 03/20 Danseledersamling på Røvik, Norweg 1. mars
 Info om dette ble sendt ut før Jul, men skjema for påmelding og priser må sendes ut sammen med årsmøtepapirer i februar.
 Danseledersamlinga starter etter lunsj på lørdag og er ferdig etter lunsj på søndag. Retter spørsmål til danseledere om å ta noen danser.

Sak 04/20 Eventuelt
a) Hvem har ansvar for å rette heimesida til gruppene?
Av og til endrer gruppene styreleder, styremedlemmer, dager og tidspunkt for dansinga, mm.
Den som er ansvarlig for dette er Regionleder, så all beskjed om endringer må gå til den.
b) Musikkavgift til Gramo.
Avgifta er på kr. 25 pr. person. Her er det viktig at en finner ut nøyaktig hvor mange medlemmer en har når dette sendes inn. Det kommer krav fra Seniordans Norge sammen med kontingenten.

c) Besøk i gruppene.
Det må lages ei liste over alle grupper som hittil har hatt besøk av regionstyret. Dagrun ordner.
d) PR
Det er viktig å ha en liten brosjyre å dele ut. Dagrun ordner noe lignende som den som vart gitt ut tidlige, men den må ikke koste så mye, satser på enkel kopiering. Viktig at lederne sender inn til regionen hvem som sitter i styrene og dansedager og tidspunkt.

Møte slutt.

Neste møte blir 18. februar 11.00 – 14.00

Ref. Dagrun😊

Referat fra styremøte
mandag 25.11.2019 kl. 11.00-13.00 På BUL-kontoret.

Møtte: Kari Steen, Brynjar Lysfjord, og Dagrun Gravbrøt.
Vararepresentanter: Astrid Melting. Utdanningsleder: Kristine G. Jønnum
Aud Rotvik, Inger Munkeby meldte forfall

Møte / kurs / representasjon:

Referatsaker:
a) Region har kjøpt 6 stk bordfaner fra SN som skal brukes til gaver.
Bindal SD har fått til sitt 20 årsjubileum

Sakliste:

Sak 41/19 Godkjenning av referat fra styremøte 22. oktober 2019
Vedtak: Godkjent

Sak 42/19 Skjema for helseforebyggende arbeid i 2018
Vedtak: Kari tar kontakt med Guri Vist på fylket om utfylling av dette.

Sak 43/19 Evaluering besøksrunder
Styret har besøkt flere dansegrupper i høst. Det ser ut som det går bra med alle.
Vedtak: Styret vil fortsette med besøksrunder på nyåret også. Det er veldig hyggelig å få komme på besøk og bli litt bedre kjent med alle.

Sak 44/19 Kostnader regiontur til Røyrvik mm
Vedtak: Styret har gått igjennom opplegget, vi må ha to busser, en fra Steinkjer og en fra Rørvik. Dagrun jobber videre med budsjettet.

Sak 45/19 Valgkomiteen må informeres før jul
Vedtak: Dagrun sender ut skriv til valgkomiteen.

Sak 46/19 Årsmøte og Danseledersamling 2020
• Tilbud fra 3 steder for årsmøtet

Vedtak: Styret har bestemt at vi legger årsmøte til Rørvik Kysthotell og at dansen blir på Norweg. Kari kontakter Namsos og Tingvold og takker nei til deres tilbud. Dagrun jobber videre med budsjett, flere tall er kommet til og fra…

Sak 47/19 Eventuelt
a) Rekrutering av nye danseledere er på gang over hele landet og vi håper vi får mange nye her i Trøndelag Nord også. Det er på trappene med å sende ut mal for plakater til alle gruppene. Annonsere, innslag i lokalaviser, TV-innslag, annonsere i «Vi over 60» osv, osv…dette styrer SN.
b)
Vedtak: Vi må få folk på kurs … Dagrun sender ut info om kurs som kjem på nyåret.

c) Godtgjøring til den som er med Kristine og holder kurs

Vedtak: Region betaler for «dagpakke» til den som er med.

Møte slutt.

 Neste møte blir 14. januar kl. 11.00 - 13.00

Ref. Dagrun😊

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte
mandag 25.11.2019 kl. 11.00-13.00
På BUL-kontoret.

Møtte: Kari Steen, Brynjar Lysfjord, og Dagrun Gravbrøt.
Vararepresentanter: Astrid Melting. Utdanningsleder: Kristine G. Jønnum
Aud Rotvik, Inger Munkeby meldte forfall

Møte / kurs / representasjon:

Referatsaker:
a) Region har kjøpt 6 stk bordfaner fra SN som skal brukes til gaver.
Bindal SD har fått til sitt 20 årsjubileum

Sakliste:

Sak 41/19 Godkjenning av referat fra styremøte 22. oktober 2019
Vedtak: Godkjent

Sak 42/19 Skjema for helseforebyggende arbeid i 2018
Vedtak: Kari tar kontakt med Guri Vist på fylket om utfylling av dette.

Sak 43/19 Evaluering besøksrunder
Styret har besøkt flere dansegrupper i høst. Det ser ut som det går bra med alle.
Vedtak: Styret vil fortsette med besøksrunder på nyåret også. Det er veldig hyggelig å få komme på besøk og bli litt bedre kjent med alle.

Sak 44/19 Kostnader regiontur til Røyrvik mm
Vedtak: Styret har gått igjennom opplegget, vi må ha to busser, en fra Steinkjer og en fra Rørvik. Dagrun jobber videre med budsjettet.

Sak 45/19 Valgkomiteen må informeres før jul
Vedtak: Dagrun sender ut skriv til valgkomiteen.

Sak 46/19 Årsmøte og Danseledersamling 2020
• Tilbud fra 3 steder for årsmøtet

Vedtak: Styret har bestemt at vi legger årsmøte til Rørvik Kysthotell og at dansen blir på Norweg. Kari kontakter Namsos og Tingvold og takker nei til deres tilbud. Dagrun jobber videre med budsjett, flere tall er kommet til og fra…

Sak 47/19 Eventuelt
a) Rekrutering av nye danseledere er på gang over hele landet og vi håper vi får mange nye her i Trøndelag Nord også. Det er på trappene med å sende ut mal for plakater til alle gruppene. Annonsere, innslag i lokalaviser, TV-innslag, annonsere i «Vi over 60» osv, osv…dette styrer SN.
b)
Vedtak: Vi må få folk på kurs … Dagrun sender ut info om kurs som kjem på nyåret.

c) Godtgjøring til den som er med Kristine og holder kurs

Vedtak: Region betaler for «dagpakke» til den som er med.

Møte slutt.

 

Neste møte blir 14. januar kl. 11.00 - 13.00


Ref. Dagrun?

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte
mandag 22.10.2019 kl. 14.00-16.00

Oppmøte: Kari Steen, Inger Munkeby, Astrid Melting, Brynjar Lysfjord, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.
Frafall: Aud Rotvik og Bodil Østerås.

Møte / kurs / representasjon:
a) 15. okt. Kari og Kristine var på Ottersøy og hadde kurs i Swing i ring med 38 deltakere.
b) Kari har mottatt brev om Sittedansprosjektet fra SN om siste frist til å melde seg på. Dette er videresendt til gruppene.
c) Gjennomgang av referat fra styremøte i SN.

Referatsaker: Som over.

Sakliste:
Sak 36/19 Godkjenning av referat fra styremøte 23. sept. 2019
Vedtak: Godkjent med merknad om at det var 30 deltakere som deltok på kurs i Røyrvik, referatsak punkt c.

Sak 37/19 Invitasjon fra Trøndelag Sør 15.-16. februar 2020
Vedtak: Vi må takke nei til invitasjonen fordi vi har mange kursopplegg i samme periode. Kristine skal ha grunnkurs på Steinkjer samme helg. 14 dager etter har vi årsmøte med danseledersamling over ei helg. 15/03 er det ISDC-kurs. Dagrun skriver svar til Trøndelag Sør.

Sak 38/19 Besøke Meråker Seniordans
Vedtak: Meråkertur 19. november. Kari sjekker ut tidspunkt!

Sak 39/19 Årsmøte og Danseledersamling 29.02/01.03 - 2020
Vedtak: Sted er ikke avklart ennå, men vi satser på å holde årsmøte og danseledersamlinga i norddelen av fylket.
Programmet vil sjå omtrent slik ut: kl. 12.00 årsmøte, 14.00 lunsj,
kl. 15.00-17.00 dans. Kl. 19.00 middag, ca. kl. 21.00 dans.
Buss fra Steinkjer?

 

 

Sak 40/19 Eventuelt.
a) Evaluering av samlinga på Sunnan 19. oktober.
Vi registrerte at det er ønskelig med samling over to dager. Bra tema. Greit opplegg. Flinke danseledere.
b) Regionen har vedtatt å kjøpe inn bordfaner som gave til ringene som fyller 20 år. Viktig med beskjed fra ringene om når de feirer jubileum, slik at vi kan følge opp.
c) Regiontur: Dagrun lager forslag til budsjett til neste møte. Så må vi ha noen flere opplysninger fra Røyrvik. Kari har kontakten.
d) Leksvik SD låner vimpel og banner til stand.
e) 20-årsjubileum i Levanger SD 11. desember.

Neste møte blir mandag 25. november kl. 11 -13 i Skolegata.

 

Dagrun ref.

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte
mandag 23.09.2019 kl. 11.00-13.00

Oppmøte: Kari Steen, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum
                 og Dagrun Gravbrøt.
Møtte ikke: Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik og Bodil Østerås.

Møte / kurs / representasjon:
a) Møte arr av VOFO i Stjørdal. «Hvorfor og hvordan skal vi inkludere flere i læring?»
     Kari Steen og Dagrun Gravbrøt møtte.
b) Besøk i Osen SD, Kari og Kristine var der og ledet dansen.
c) Kurs i Swing i ring i Røyrvik. Kristine, Marit Fagerholt og Marit Sæheim var der.

Referatsaker: a) VOFO Kari refererte fra seminaret.
                       b) Kari og Kristine refererte fra Osen. God stemning og godt oppmøte.
                       c) Kristine refererte fra Røyrvik. Godt oppmøte og ivrige dansere.
                       d) Kari har mottatt skriv fra skatteetaten om nye regler.
                           Tas til etterretning.

Sakliste:
Sak 30/19 Godkjenning av referat fra styremøte 21. august 2019
Vedtak:     Godkjent med denne merknad:
                  ISDC 2019 kommer først til vår 2020

Sak 31/19 Sving i ring kurs Ottersøy 15. oktober.
Vedtak:     Dette er under bearbeiding. Kristine og Kari reiser dit.

Sak 32/19 Besøke Steinkjer seniordans og Sparbu seniordans
Vedtak:     Vi besøker Sparbu SD, 22. oktober på Hamrum kl. 17.00-19.00
                 Vi besøker Steinkjer SD, 29. oktober på Lø kl. 17.30-19.30

Sak 33/19 Danseledersamling på Sunnan 19. oktober
Vedtak:     Invitasjon må ut snarest mulig. Dagrun sender ut.
                 Dagrun la også fram budsjett som ble godkjent. Pris kr. 350 pr. pers.

Sak 34/19 Oppsummering av musikknedlastingskurset.
                 Grei tilbakemelding fra deltakerne. Det kan tenkes vi må ha flere slike kurs.

 Sak 35/19 Regiontur 2020
Vedtak:      Vi tar turen 4.-6. sept. 2020 til Røyrvik. Kari har fått en del opplysninger.
                  Dagrun setter opp forslag til priser i og med at det blir forskjellige overnattinger, mat mm ...
                  Det vil bli overnatting på Limingen Gjestegård, Børgefjellsenteret overnatting, (hytter) og noen vil også bo heime.

Sak 36/19 Eventuelt.
                 a) Sittedanskurset (sak 29/19) er utsatt til vår 2020
                 b) Husleia til BUL for leie av lokaliteter er satt opp fra 1. oktober 2019
                 c) Kristine ønsker seg musikkanlegg. Kristine prøver ut anlegget til Stod seniordans den 19. oktober på Sunnan.

 

Neste møte 22. oktober kl. 14.00-16.00

Etterpå skal styret til Sparbu SD.

 Ref. Dagrun:)

 

 

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte onsdag 21. august 2019
kl. 11.00-13.00
på BUL-kontoret, Skolegata 3 på Steinkjer

Styret: Kari Steen, Inger Munkeby, Astrid Melting, utdanningsleder: Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.
Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik og Bodil Østerås hadde meldt forfall.

Møte / kurs / representasjon:
a) Besøk i Bindal Seniordans 27. mai
b) Fellesmøte med Trøndelag Sør og Nord 7. juni

Referatsaker:
a) Bindal Styret i Regionen hadde et trivelig treff med Bindal Seniordans. Her driver de godt og ser ut for at alle har det trivelig på dansen.


Sakliste:
Sak 22/19 Godkjenning av referat fra styremøte 8. mai
Vedtak: Godkjent.

Sak 23/19 Fellesmøte
Vedtak: Veldig greit med et slikt møte en gang i året, men vi ønsker ingen sammenslåing med Trøndelag Sør. Utdanningslederne Kristine og Vigdis har samarbeid når det gjelder oppsett og gjennomføring av dansekurs. Neste fellesmøte blir i Trondheim, der Trøndelag sør kaller inn til møte.

Sak 24/19 Nedlasting av musikk
Vedtak: Kurset blir 9. september i Steinkjer på Tingvoll Park hotell.
Gruppene må få innkalling så snart som mulig, med beskjed om hva de skal ha
med osv. Vi tar sikte på ca. 4 timers kurs med registrering og minglemat.
Start kl. 09.30 Mariken Jønnum er kurslærer.
Kari tar kontakt med Tingvoll og uthører om priser, lokale mm. Mariken tar
kontakt med Dagrun via Kristine. Påmelding innen 1. september.

Sak 25/19 Osen Seniordans ønsker kurs
Vedtak: Kristine og Kari tar turen til Osen og prøver å hjelpe de i gang med et lite uformelt kursopplegg. Kari tar kontakt med Borgny i Osen om dato.

Sak 26/19 Evaluering, Regiontur til Trondheim
Vedtak: Turen ble avlyst, bare 23 hadde meldt interesse for turen.
Styret håper at det blir stinn brakke til neste regiontur som blir i Røyrvik. Info kommer straks over jul.

Sak 27/19 VOFO, Invitasjon til KURS
«Hvorfor og hvordan skal vi inkludere flere i læring?»
Scandic Hell 12. september kl. 17.15 – 20. Sjå vedlegg!
Vedtak: Kari og Dagrun reiser og kanskje Astrid.

Sak 28/19 Hva med felles Regiontur med Trøndelag og Møre og Romsdal??
Vedtak: Dette er på diskusjonsstadiet ennå, men Kari undersøker litt med Trøndelag sør om det er interesse og så videre kontakt med Møre og Romsdal om det er interesse der. Så ser vi hvordan det går. Har noen av gruppene der ute innspill, tar vi med glede imot det..

Sak 29/19 Eventuelt.
a) Besøke dansegrupper.
Vedtak: Kari tar kontakt med: Steinkjer, Meråker og Sparbu. Satser på å besøke disse i god tid før jul.
b) KURS:
Rounds på Steinkjer 29. sept.
Sving i ring og andre ting… i Viknaområdet i høst
ISDN 2019 i høst
Sittedans med nordisk 2009 i høst
Nytt 2 dagers nybegynnerkurs for absolutt nye danseledere. Vår 2020
Sjå evnt. i Gladringen for mer info …
c) Banner og vimpel med logo kan lånes ut om noen er interessert.
Vedtak: Hegle Seniordans låner dette helga 30.-31. august

Neste møte blir mandag 23. september kl. 11.00 – 13.00

Dagrun Ref.


REGION TRØNDELAG NORD
Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Onsdag 8. mai 2019 kl. 11.00-13.00

Møtte: Kari Steen, Astrid Melting, Inger Munkeby, Aud Rotvik, Brynjar Lysfjord, og Dagrun Gravbrøt.
Bodil Østerås og Kristine G. Jønnum hadde meldt forfall.

Møte / kurs / representasjon:
Referatsaker: Invitert til årsmøte i Studieforbundet Kultur og Tradisjon Trøndelag Nord 9. mai 2019
Dagrun representerer i og med at hun er sekretær i Studieforbundet.
Sakliste:
Sak 16/19 Godkjenning av referat fra styremøte 2. april 2019
Vedtak: Godkjent

Sak 17/19 Brønnøysundregistrene. Signering.
Vedtak: Kari og Brynjar skal signere evnt. dokument.

Sak 18/19 Besøkstur til Bindal 27. mai kl. 18.00
Vedtak: Disse reiser: Kari Steen, Inger Munkeby, Astrid Melting og Aud Rotvik.
Jostein Almaas og Lisbeth blir med.
Dagrun Gravbrøt kommer kanskje …
Kari, Astrid, Inger, Jostein og Lisbeth kjører sammen fra Esso Dampsaga på Steinkjer kl. 14.30

Sak 19/19 Fellesmøte med Region Trøndelag Sør 7. juni kl. 10.30 på Grand Hotel, Steinkjer.
Vedtak: Alt greit. Satser på å spise ca. kl. 11.30 Dagrun gir beskjed til Grand om antall.
Dagrun har sendt brev til Trøndelag Sør.

Sak 20/19 Regiontur til Trondheim 6.-8. sept. 2019
Liten respons så langt. Det har kommet spørsmål om å være med på samlinga uten å overnatte på hotellet, men ha all mat der.
Vedtak: Dagrun sjekker om det er mulighet for dette og at vi kan få spesifisert pris, så kan vi regne ut hva den enkelte skal betale uten å overnatte.
Dagrun sender ut til gruppene om at vi har bestemt at Regionen dekker reiseutgiftene

Sak 21/19 Eventuelt:
a) Tilbud om kurs i hjertestarter og evnt. kjøpe.
Vedtak: Kari undersøker om priser og videresender til gruppene om det er noen interesse for dette.
b) Brev om Sittedansprosjekt.
Vedtak: Kari sender ut til gruppene.
c) Vi må søke om midler til regionturen.
Vedtak: Søknad til Helsemidlene må søkes på innen 1. mars, men Dagrun lager en generell søknad og sender til Fylkeskommunen.

Neste møte bestemmes senere. ref. Dagrun?


REGION TRØNDELAG NORD
Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Mandag 2. april 2019 kl. 11.00-13.00

Møtte: Kari Steen, Astrid Melting, Inger Munkeby, Aud Rotvik, Brynjar Lysfjord, Bodil Østerås og Dagrun Gravbrøt.
Kristine G. Jønnum hadde meldt forfall.
Vidar Melgård møtte for å skrive under årsmøteprotokollen.

Velkommen til nytt arbeidsår og spes velkommen til Bodil som er ny vararepresentant i styret.

Møte / kurs / representasjon:
Landsmøte og Regionledermøte 18.-19. mars 2019 på Gardermoen. Kari og Brynjar var der.
Referatsaker: a) Landsmøte: Greit møte, det kommer referat til alle gruppene fra møtet.
b) Regionledermøte. Kari har merket seg en del ting som f. eks.:
-Studieforbundet, husk å søke midler!!!
-Rekruttering, kafébesøk, ta med en venn på hyggekveld, nybegynnergrupper, noe for 60+
-Mye mer …
c) Brev om kurset Nordisk 2018 til styret
d) Brønnøysundregistret er endret fra årsmøtet

Sakliste:
Sak 09/19 Godkjenning av referat fra styremøte 25. februar
Vedtak: Godkjent

Sak 10/19 Konstituering av det nye styret.
Vedtak: Leder: Kari Steen, Nestleder: Inger Munkeby, Kasserer: Brynjar Lysfjord, Sekretær: Dagrun Gravbrøt, styremedlem: Aud Rotvik.
Vararepresentanter: 1. Astrid Melting, 2. Bodil Østerås.

Sak 11/19 Evaluering av årsmøtet 2. mars på Tingvoll
Grei gjennomkjøring. Det ble en del rot med betalingen fordi en del av deltakerne betalte direkte til Tingvoll. Det var meningen at alle skulle få faktura i etterkant. Brynjar har et stort arbeid med å finne ut av alt. Hverken hotellet eller deltakerne hadde anledning til dele opp summer sjøl.
Vedtak: Skal det være kurs i forbindelse med årsmøtet må kurs og årsmøte være adskilt.
Husk å gi uttrykkelig beskjed om at alle får faktura i etterkant og at ingen skal betale til hotellet så lenge de ikke har fått beskjed om det!!!(egne utgifter som drikke mm skal sjølvsagt betales direkte)

Sak 12/19 Digitalt kurs i musikk
Vedtak: Dette kurset flyttes til høsten. Ny dato blir 9. september 2019

 

Sak 13/19 Fellesmøte med Trøndelag Sør
Vedtak: Dette møte blir 7. juni på Grand Hotell på Steinkjer kl. 10.30 – ca kl. 12.30
Dagrun gir beskjed til leder i Trøndelag Sør og bestiller på Grand

Sak 14/19 Regiontur til Trondheim
Kari har innhentet tilbud fra Peer Gynt Tours og fått et tilbud derfra.
Vedtak: Turen går til Scandic Hotel Lerkendal
6. – 8. september 2019
Så snart alt er på plass vil vi komme ut med tilbudet til gruppene …

 

Sak 15/19 Eventuelt:
a.) Astrid Melting og Vidar Melgård har godkjent og skrevet under årsmøteprotokollen
b.) Godtgjørelse for leder, kasserer og sekretær. med ekstra arbeid ifb. Regionturen
c.) Søk fylket om støtte til tur
d.) Søk momskompensasjon
e.) Søk fylket om Helsemidler
f.) Finn ut om vi kan søke på mer tilskudd
g.) Besøke Bindal SD 27. mai kl. 18.00

Neste møte: 8. mai kl. 11.00-13.00

ref. Dagrun?

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD


Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Tirsdag 22. januar 2019 kl. 11.00-13.00

Møtte: Kari Steen, Astrid Melting, Inger Munkeby, Aud Rotvik, Brynjar Lysfjord, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.

Møte / kurs / representasjon: Ingen.
Referatsaker:         a) Landsmøte 18.-19. mars 2019
                                b) Tilsendt regler for valgkomiteen
                                c) Forslag på styremedlemmer bes sendes til valgkomiteen sentralt
Sakliste:
Sak 01/19 Godkjenning av referat fra styremøte 19. nov. 2018
Vedtak: Godkjent

Sak 02/19 Årsmøte på Tingvoll
a) Legge fram forslag på endring av vedtekter
Vedtak: Dagrun skriver og endrer vedtektene i henhold til det som er bestemt på styremøtet.
Forslaget sendes til Kari for godkjenning og legges inn som sak på årsmøtet.
b) Årsmelding.
Vedtak: Dagrun skriver årsmeldinga og sender til Kari for godkjenning.
c) Regnskap.
Vedtak: Når revisorene har revidert regnskapet sender Brynjar dette til Dagrun for å legge inn i årsmøtepapirene.
d)Valgkomiteen.
Vedtak: Vi rokker om i antall år styremedlemmene sitter. Alle skal ha 2 år, men en må ha kontinuitet slik at to velges for to år og to velges for ett år i år. Leder velges for to år. Varamedlemmer velges for ett år.
d) Medlemskontingent for 2010
Vedtak: kr. 300
e) Arbeidsplan
Vedtak: Det er satt opp arbeidsplan for 2019
f) Budsjett
Vedtak: Brynjar lager forslag til budsjett til neste møte.
g) Innkalling til årsmøte 2. mars 2019 kl. 14.00 Kl. 11.00-13.00 blir det anledning til å stille spørsmål om forskjellig som gruppene lurer på, f.eks. blir det tatt opp dette med digital musikk til dansene.
Vedtak: Kari sender ut innkalling innen fristen som er 8. februar

Sak 03/19 Kurs i Nordisk 2018
Avholdes på Tingvoll 3. mars.
Vedtak: Det må sendes ut info til gruppene med pris mm snarest. Må melde seg på til Seniordans Norge (Sjå siste Gladringen)

Sak 04/19 Eventuelt

a) Osen Seniordans starter opp igjen. Bravooo..

b) Skriv fra Verdal seniordans om digitalisering av musikken til dansene.

Vedtak: Alle grunnkurs blir med CD, Nordisk 2018 er med CD, fra høsten blir roundskursa digitalt. Men ikke fortvil, vi i regionen skal gjøre alt vi kan for at alle skal få skikkelig opplæring. De som kan dette sier at egentlig er det mye enklere og raskere å bruke telefon, IPod, nettbrett eller PC.

c) Det er årsmøte i Seniordans Norge 18.-19. mars og regionen har fått skriv fra sentralt om å melde kandidat til styret.

Vedtak: Kari sender forslag på Egil Håve.

d) Fellesmøte med Region Trøndelag Sør

Vedtak: Dagrun tar kontakt og avtaler et møte til høsten.

Neste møte: 25. februar 2019 kl. 11.00-13.00 på «Nav» kafeen på Amfi

ref. Dagrun?

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD


Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Mandag 19. november 2018 kl. 10.00 – 11.30

Møtte: Kari Steen, Astrid Melting, Inger Munkeby, Kristine G. Jønnum og Dagrun Gravbrøt.
Meldt forfall: Aud Rotvik og Brynjar Lysfjord

Møte / kurs / representasjon: Ingen.
Referatsaker:           a) brev om utdanningsledertreffet
                                 b) ref fra styremøte i SN:
                                    - Styret i SN har vedtatt at vi skal bruke den gamle logoen til SN.
                                    - Det er sendt ut skjema for årsrapportering som skal distribueres til alle gruppene. Gruppene må                                                        gjennomføre årsmøtet innen januar 2019 og sende utfylt skjema tilbake innen 31. januar. Kari sender ut                                          skjemaet.
                                c) Regnskapet fra Mosjøturen er gått igjennom og det vart et underskudd på kr. 7 068 Dette er sponsing til                                          deltakerne.

Sakliste:
Sak 45/18 Godkjenning av referat fra styremøte 12. sept. 2018
Vedtak: Godkjent

Sak/46/18 Evaluering Danseledersamling
- Bra samling
- Godt oppmøte
- Lånt instruktør fra sør, Vigdis Hassel
- Dagrun hadde ansvar med mat.
Vedtak: Vigdis Hassel får kr. 1 500 + kjøring
Dagrun Gravbrøt får kr. 1 500
Hjelpere kr 500 hver
Husleie kr. 2 300
Deltakeravgifta var kr. 300

Sak 47/18 Sittedansprosjekt
Nye grupper skal inn i systemet for at dette kan føres videre.
Vedtak: Tar med dette i INFO for nov/des.

Sak 48/18 Status utdanningsleder
Kristine er ved godt mot, den 3. cellegiftbehandlingen står nå for tur.

Sak 49/18 Eventuelt
a) Kjøregodtgjørelse – Ved kjøring i tjeneste har staten tatt vekk passasjertillegget. Dette kommer dårlig ut for oss.
Vedtak: Vi bruker statens satser som nå er kr. 3, 50 pr. km, i tillegg får den som har med passasjer kr 1 pr km.
b) Tilbudspakke fra SN.
Vedtak: Kari sender ut dette skrivet til alle grupper.
c) Snåsa sliter, de har kanskje allerede sluttet opp.
Vedtak: Dette må undersøkes, og evnt hjelpe de om de ønsker.
d) Vi besøker Inderøy SD 5. desember, Verdal i dag.

Neste møte: 22. januar 2019 kl. 11.00-13.00 ref. Dagrun?

SENIORDANS NORGE REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Onsdag 17. oktober 2018 kl. 11.00 – 12.30

Møtte: Kari Steen, Astrid Melting, Brynjar Lysfjord, Inger Munkeby og Dagrun Gravbrøt. Kristine G. Jønnum var innom en tur.
Meldt forfall: Aud Rotvik.

Møte / kurs / representasjon: Ingen.
Referatsaker: a) Bekreftelse fra Tingvoll Park Hotel om årsmøtet og kurs 2. og 3. mars 2019
b) Det kommer mere tilbud på musikk fra forbundet medio november. Kari sender ut tilbudet til gruppene.

Sakliste:
Sak 39/18 Godkjenning av referat fra styremøte 12. sept. 2018
Vedtak: Godkjent med noen datomerknader..

Sak/40/18 Status Utdanningsleder
Kristine kom innom oss en liten tur og hilser til alle gruppene. Hun forteller at hun snart begynner på cellegiftkur.

Sak 41/18 Swing i ring og andre ting …
Vedtak: Utsettes på ubestemt tid.

Sak 42/18 Status Danseledersamling
26 personer er påmeldt så langt. Dagrun sender budsjett til Kari.

Sak 43/18 Besøk hos dansegrupper
Vedtak: Vi besøker Verdal på Arken, mandag 19. november kl. 12.00-14.00
Vi besøker Inderøy onsdag 28. november kl. 17.00-19.00
Bindal besøker vi etter jul.

Sak 44/18 Eventuelt
a) Årsmøtet 3. mars 2019
Vedtak: Dagrun setter opp status på tillitsvalgte for årsmøtet 2019 og sender Kari, som videresender til valgnemnda.

Neste møte blir 19. november 2019 kl. 10.00-11.30

Dagrun ref.

 

 Referat fra september ligger under styret...

SENIORDANS NORGE REGION TRØNDELAG NORD


Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Mandag 20. august 2018 kl. 10.00 – 12.00

Møtte: Kari Steen, Aud Rotvik, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum, og Dagrun
Gravbrøt. Meldt forfall: Brynjar Lysfjord og Inger Munkeby.

Møte / kurs / representasjon: Ingen. Referatsaker: Ingen

Sakliste:
Sak 27/18 Godkjenning av referat fra styremøte 24. mai 2018
Vedtak: Godkjent

Sak 28/18 Regiontur til Mosjøen
Vedtak:
• Program og kjøreliste med oppmøte og tider blir sendt ut til deltakerne. Dagrun sender ut.
• Aud og Astrid lager quiz og sender til Dagrun for kopiering.
• Dagrun lager et hefte med sanger, deltakerliste, quiz, kjørerute og program for alle dager.
• Kari bestiller lunsj for 76 personer i Harran og Laksfors.
• Kari har kontakten med hotellet.
• Kjøring dekkes på billigste måte for de som må kjøre til bussen
• Hvem «takker» for mat på fredag og lørdag. Kari er vert.
• Andre innslag….kom med tips….

Sak 29/18 Swing i ring og andre ting….
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 30/18 Danseledersamling
Vedtak: Lørdag 27. oktober kl. 09.00 på Sunnan Grendehus
Det må ordnes smørbrød til kl. 09.00 med kaffe/te.
Vann, kaffe/te og frukt som er tilgjengelig utover dagen.
Lunsj midt på dagen og mat før avreise som er kl. 17.00
Dagrun skaffer to personer som kan hjelpe oss på kjøkkenet.
Kristine lager program for dagen. Lag et budsjett.

Sak 31/18 Besøk hos dansegrupper
Styret har bestemt at alle dansegruppene skal besøkes i løpet av en to-treårsperiode.
Vedtak: Levanger 19. september kl. 16.30 og Meråker i oktober/november. Kari undersøker.

Sak 32/18 Eventuelt. Ingen.

Neste møte: 10. september 2018 Referent: Dagrun Gravbrøt?

SENIORDANS NORGE
REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Onsdag 24. mai 2018 kl. 11.00 – 13.30

Møtte:
Olav Guldberg, Kari Steen, Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum, og Dagrun Gravbrøt.

Møte / kurs / representasjon:

Referatsaker: a) Brev til/fra Seniordans Norge om styresituasjon hos oss.
b) Godkjenning fra Brønnøysundregisteret om nytt styre valgt på årsmøte i mars 2018.

Sakliste:
Sak 22/18 Godkjenning av referat fra styremøte 25. april
Vedtak: Godkjent

Sak 23/18 Brev fra Olav Guldberg om fritak fra verv.
Olav har hatt problemer med helsa ei god stund nå og derfor ønsker han fritak fra lederjobben.
Vedtak: Kari Steen som er nestleder rykker opp som leder fram til årsmøtet i 2019. Inger Munkeby er 1. vararepr. hun rykker opp til styremedlem. Astrid Melting rykker opp til 1. vara
Kari sender skriv til Brønnøysundregistrene om dette. Dagrun sender ut til alle seniordansledere.

Sak 24/18 Regiontur høst 2018
8 påmeldte så langt.. Laksfors blir lunsj/middagsstopp på tur heim. Kari forhandler pris...Brynjar og Aud lager quiss.

Sak 25/18 Besøk hos dansegrupper
Vedtak: Da blir det tur til Jøa 28. mai med start fra Steinkjer kl. 09.30 og minibuss. Vi tar med nistemat og drikke for en tur i fjæra ved havet, og vi skal besøke barndomsheimen til Olav Duun. Etterpå blir det dans sammen med Fosnes seniordans. Hele styret reiser + en del slengere som har råla seg med, de må betale kr. 200 + fergebillett.

Sak 20/18 Eventuelt
a) Kurs for nybegynnere i nord. Sving i ring og andre ting...
Vedtak: Vi må endre datoer til 13. eller 20. oktober. Mulig lokale lillesal i samfunnshuset på Ottersøy? Aud sjekker ut på nytt.

b) Nasjonalt sittedansprosjekt.
De gruppene som har hatt dette tidligere får ikke lengre støtte til å drive, nå er det andre sin tur. Er det noen som er interessert i Trøndelag Nord? Målgruppe er eldre heimeboende. Noen må hente og bringe de heim igjen, noen må bake og servere kaffe, noen må føre oppmøteliste og rapportere etter slutt. Kommunen må stille med gratis lokale. Instruktør får litt lønn og gratis sittedanskurs i etterkant av gjennomført prosjekt. Alle får godtgjøring for sine utgifter.
Vedtak: Kristine undersøker litt mer og så må det legges ut på heimesida vår.

c) Danseledersamling.
Vedtak: Satser på å gjennomføre danseledersamlinga på en dag denne gangen.
Dagrun sjekker ut om grendehuset på Sunnan (Steinkjer kommune nord) er ledig og pris. Dato: Lørdag 27. oktober kl. 09.00....

Neste møte: 20. august 2018

Ref. Dagrun?

SENIORDANS NORGE REGION TRØNDELAG NORD

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,
Onsdag 25. april 2018 kl. 12.00 – 14.00

Møtte:
Olav Guldberg, Kari Steen, Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine G. Jønnum, og Dagrun Gravbrøt.

Møte / kurs / representasjon:
16.-17. april: Landsmøte og regionledersamling i Seniordans Norge på Gardermoen. Dagrun Gravbrøt møtte. Kristine G. Jønnum møtte fra DMU.

Referatsaker: a) Landsmøte/Regionledersamling
b) Dagrun har sendt ut info til alle lag og nytt skjema for årsmelding.
c) Dagrun har søkt om støtte til danselederkurset på Tingvoll
d) Kari har endret navn mm i Brønnøysundregisteret
e) Kari, Astrid, Inger og Kristine var på besøk hos Hegle og Frosta 24. april.

Sakliste:
Sak 18/18 Godkjenning av referat fra styremøte 20. mars
Vedtak: Godkjent.

Sak/19/18 Regiontur høst 2018
Kari har hatt kontakt med Fru Haugans hotell i Mosjøen. Datoen blir 31.august. -2. september. Vi diskuterte priser mm, og fant ut at dette må være en meget bra og billig tur for alle.
Vedtak: Vi går for denne turen, Kari har kontakten med hotellet, Dagrun sender ut invitasjon til seniordanserne snarest med opplysninger og priser. Olav søker fylket om støtte. Påmelding innen 15. juni.

Sak 20/18 Kurs for nybegynnere i nord/sør
Skal vi arr nytt kurs for nybegynnere?
Vedtak: Vi fortsetter med nytt kurs i nye former. «Swing i ring og andre ting» er blitt svært populært, så vi satser på dette kurset samt en del terminologi innen seniordansen. Kurset legges til 15. og 22. september i nordre del av fylket. Aud sjekker priser og sted.

Sak 21/18 Besøk hos dansegrupper
Vedtak: Hvis det passer for Fosnes seniordans, reiser vi til Jøa 28. mai

Nytt møte torsdag 24. mai kl. 11.00

Ref. Dagrun?

SENIORDANS NORGE REGION

NORD-TRØNDELAG

Referat fra styremøte i Skolegata 3 på Steinkjer,

  1. mars 2017 kl. 11.00 – 12.00

 

Disse møtte: Brynjar Lysfjord, Aud Rotvik, Kari Steen, Inger Munkeby, Astrid Melting, Kristine Grøtan Jønnum og Dagrun Gravbrøt.      

Meldt forfall: Olav Guldberg.

10-års jubileum

Leksdal seniordans feiret 26. oktober 2017 at det hadde gått 10 år siden de startet opp med seniordans.

Utdanningsleder Kristine Grøtan Jønnum og regionleder Olav Guldberg var blant mange gjester, deriblant tidligere seniordansere, som ble invitert til jubileet. Det ble servert middag med dessert og kaffe og Asbjørg Krabseth, en av dansegruppens stiftere, fortalte om diverse hendelser i løpet av gruppens eksistens. Det var laget et sanghefte til jubileet og mange sanger ble sunget til musikk fra gruppens egen gitarist Anny Aunli og trekkspiller Mary Tømmerås.

Leder overrakte påskjønnelsesdiplom til fem dansere, Asbjørg Krabseth, Anny Aunli, Henry Bjørnebo, Magda Bjørnebo og Bjørg Lutdal som hadde vært med fra starten og som hadde vært spesielt aktive og innehatt diverse tillitsverv.

Etter middagen ble det seniordans med Kari Steen som danseleder.

Etter dansen ble det servert kaffe og 3 store bløtkaker ble sendt rundt bordet.

Olav roste seniordanserne i Leksvik som hadde investert i egen helse ved å delta i seniordans gjennom så mange år. Han overrakte blomster fra regionstyret til leder Liv Ottesen Storslett   og fra Seniordans Norge organisasjonens nyeste bordfane samt diplom og gode ønsker.

Kristine overrakte leder et eksemplar av Seniordansens ABC som hun kunne lese og skrive navnet sitt i før hun sende den på rundgang til alle gruppens dansere, som så kunne gjøre det samme.

Utdanningsleder Vigdis Hassel I Sør-Trøndelag overrakte også blomster til leder med velvalgte ord.

Leder takket for fremmøtet, gaver og vakre ord og ønsket alle vel hjem.

Jubileumsfesten var både godt organisert og gjennomført, så alle deltakere hadde en riktig trivelig og minnerik kveld.

 

Under er gjengen fra Leksvik samlet til fest.

Nederst gratulerer Leder i Nord-Trøndelag seniordans Olav Guldberg leder i Leksvik seniordans Liv Storslett med 10-årsjubileet

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)