header rogalandsorx1020

Referat fra årsmøtet 2017, i Region rogaland sør, på Fredheim, Klepp.

Leder Einar Heien ønsket alle velkommen.

Det møtte tilsammen 40 personer hvor av 37 hadde stemmerett.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling. Godkjent.

 2. Godkjenning av saksliste. Godkjent.

 3. Valg av møteleder: Svenn Manum.

 4. Valg av referent: Synnøve Kittelsen.

 5. Valg av tellekorps: Anne Torhild Ålgård og Birgit Hestnes.

 6. Valg av 2 til å underskrive protokollen: Klara Reime Ueland og Ada Sando.

 7. Årsmelding: Opplest. Komentarer: To dansegrupper er gått sammen til en gruppe, så det er nå 19 dansegrupper.

    Årsmeldingen godkjent.

 8. Regnskap: Gjennomgått. Stor økning av utgifer ble påpekt. Kasserer redegjorde for økningen i regnskapet med   at godtgjørelse til styre ( leder, kasserer, sekretær og utdanningsleder) på kr. 1.200,- pr. år, ikke var blitt betalt 2015, sponsing av kurs og sponsing av buss til  danseledertreff i Farsund. Dette burde vært forklart med noter. Det burde også vært lagt ved et budsjett for 2018.  Dette har ikke vært praksis tidligere år.

    Regnskapet ble så godkjent.

9. Innkomne saker: Ingen innkomne saker.

10. Valg: Det var 2 kandidater til ledervervet. Einar Heien og Berit Irene Nærland. Ved skriftlig valg ble Einar Heien valgt.

Styret fikk følgende sammensetning:

Leder:               Einar Heien, Motlansv.19, 4365 Nærbø. Kverneland Seniordans, Gjennvalg for 1 år.

Sekretær:         Synnøve Kittelsen, Egersund Seniordans. Ikke på valg.

Kasserer:          Gjertrud Hobberstad, Varhaug Seniordans. Gjennvalg for 2 år.

Styremedlem:   Berit Irene Nærland, Bryne Seniordans. Ikke på valg.

Styremedlem:   Bente Johnson, Sandnes Seniordans. valgt for 2 år.

Varamedlem:    Synnøve Fuglestad, Bjerkreim seniordans. Valgt for 2 år.

Valgkomite:       Oddny Søyland Tovdalsvn.640, 4363 Brusand. Valgt for 2 år.

                          Berit Slettebø, Høgevollvn. 62B, 4327 Sandnes. Ikke på valg.

Revisor:             Odd Kåre Solheim, Randaberg. Gjennvalg for 1 år.

Representanter til årsmøtet i Seniordans Norge: Einar Heien og Berit Irene Nærland.

Årsmøtet slutt kl. 17.55.

 

Egersund 17.03.2017.

Synnøve Kittelsen, referent.

 

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)