header-sognfjordanex1020

Styremøte tysdag 26.11.2019 kl.12.00 på Sunnfjord museum, Halbrendshuset.

Desse møtte : Lise Tennebø, Modulf Førde, Annemor Helle, Ola Hatlestad og Helene Leknes.

Sak 37/19- Godkjenning av innkalling og sakliste.

Godkjent.

 

Sak 38/19- Godkjenning av protokoll frå styremøte10.09.2019.

Godkjent,

 

Sak 39/19 – Dansetreffet 1. – 3. oktober på Kvikne Hotel, Balestrand. Evaluering.

Stort sett posetive tilbakemeldingar, nokre  negative tilbakemelding ang.Høiviksalen.

Der var 231 betalande seniodansarar.                                     

 

Sak 40/ 19 – Dansetreffet 2020 vert i Førde 6. – 8. oktober.

Vi undersøker med Sunnfjord Hotel om kva tilbod  dei kan gje oss.

Ragnar Spiten vert kontakta om han vil vere instruktør på treffet. Det blir sendt forespørsel til Førde seniordans om underhaldning.

 

Sak 41/19 – Kurs 2020.

8.og 9. februar grunnkurs 1, over to dagar, i Skei samfunnshus. Til hausten vert det dagskurs for dei som har dei gamle grunnkursa . Det nye kurset har 11 dansar, og det er spelt inn CD og dvd.

 1. mars - ISDC 2019, kurs kl. 11.00 – 17.00 , Skei samfunnshus.

 

Sak 42/19 - Årsmøte 2020 (for 2019), 25.februar.

Vi vil høyre om Jølster kan arr. årsmøte for kr.10 000 i Borgja, Jølster. Påmelding kr.150. Ola lagar namneskilt. Lise tek kontakt med Kolbjørn Bergseth.

 

Sak 43/19 – Danseleiartreffet 2020.

Danseleiartreff i Borgja 18. april. Vi set eit tak på 60 deltakarar. Lise tek kontakt med Erna om leige av Borgja og kjøkenhjelp. Ola bestiller  betasuppe og kaffimat frå Eldalstunet.

 

Sak 44/19 – Orientering.

Lise var på 10 års jubileum i Fjærland. Vikane har 10 års jubileum. Atløy, Vågsøy og Florø  har 15 års jubileum dette året. Det blir sendt blomsterhelsing til jubilantane.

Som vedlegg til  desemberbrevet om datoar i 2020, vert det

sendt ut to rappoteringsskjema, eit i pdf. og eit i word.

Laga sender inn rekneskap, leiar og kasserar skriv under.

Valnemda er orientert om kven som er på val.

Fane og rollup er no bestemt sentralt. Vi bestiller når den er klar.

 

Sak 45/19 – Eventuelt.

Sparebanken Sogn og Fjordane krev kundeerklæring. Leiar og kasserar skreiv under erklæringa.

 

Møte slutt 13.30

Helene Leknes

 skrivar

Styremøte tysdag 10.09.2019 på Førde Pensjonat, Førde.

Desse møtte: Lise Tennebø, Modulf Førde, Annemor Helle, Elsi Berge, Helene Leknes.

 

Sak 31/19 –Godkjenning av innkalling og sakliste.

Godkjent.

 

Sak 32/19 – Godkjenning av protokoll frå styremøte 11.06.19.

Godkjent.

 

Sak 33/19 – Dansetreffet 1.- 3.oktober på Kvikne Hotell, Balestrand

Det er 228 påmelde til dansetreffet.

Ragnar Spiten og Gunn Øygard vert hovudintruktørar på treffet, i tillegg til fleire lokale.

Vi gjekk gjennom danselistene. Lise skal undersøke om hotellet har musikkanlegg med cd - spelar.

Elsi snakkar med Høyvik i Ciderhuset om å lage til 3 gavepakkar.

Underhaldning:

Tysdag vert det underhalding av revygruppe og dans v/ Audun Takle med fleire.

Onsdag vert det dans til Holmaduren spelemannslag.

 

Referat frå styremøte tysdag 11.06.2019 kl.12.00

 

Styremøtet vart halde på Sunnfjord museum, Halbrendhuset.

Desse møtte: Lise Tennebø, Annemor Helle, Modulf Førde, Ola Hatlestad og Elsi Berge.

Sak 24/19 – Godkjenning av innkalling og sakliste.

Godkjend

Sak 25/19 – Godkjenning av protokoll frå styremøte 27.03.2019.

Godkjend

Sak 26/19 – Oppsummering av danseleiartreffet 06.04.2019.

62 danseleiarar deltok på treffet. Det var på alle måtar eit vellukka treff. Gunn hadde med seg nokre nye, kjekke dansar, inspirerande.

 

Protokoll frå årsmøtet 2018.

Møtet vart halde på Thon Hotel, Skei, onsdag 13.02.2019.

Utsendingane møtte kl. 11.00 til kaffi og rundstykke og ein liten prat med vener og kjende. Årsmøtet tok til kl. 12.00 i samsvar med innkallinga.

Sak 1. Opning: Leiar  Lise Tennebø  opna årsmøtet og ønskte velkomen.

 

Sak 2. Godkjenning av innkallinga:

Innkallinga vart godkjend

 

Sak 3. Godkjenning av utsendingane.

Namneopprop:

Desse møtte som utsendingar: Askvoll:  Magnhild  Reed Ask , Margrete Økland. Atløy: Dagfinn Mjåseth, Jonlaug Norheim. Breim: Anni Felde, Jofrid Håheheim.  Fjaler: Ruth Skadal, Jakob Åse.  Fjærland: Gunvor Haugen, Kirsten Tufte. Florø: Bjørg Holmen, Erli Trollebø Nesje. Førde: Gunnstein Kvåle. Førdefjorden: Aud Jakobsen.  Gaular: Tove Hjelle Senneset, Ruth Ullebust. Gloppen:  Kjersti Marie Imerslund, Wenche Søreide. Jølster: Erna Osvoll, Sigrun Svidal. Kolset: Brita Haugland, Åshild Leirgulen. Kyrkjebø: Oddborg Klævold, Aud Ljotebø.  Lærdal: Anne Karin Damstuen, Torbjørg Takle.  Naustdal: Sidsel Grimseth, Atle Falkenstein. Sogndal: Orlaug Kvåle, Olbjørg Tufte. Svelgen: Liv Nybø, Anne Lise Gilleshammer,  Vik: Gyda Gren, Bjørg Hope. Vikane: Halldis Flølo, Brit J. Drageset  Viksdalen: Åsta Hoff Hatlestad, Målfrid Råheim. Vågsøy: Elsa Iversen, Else Kvalheim. Årdal: Inga Lingjerde, Marie Borlaug. Regionstyret: Lise Tennebø, Helene Leknes, Ola Hatlestad, Annemor Helle, Modulf Førde. Som  observatørar møtte: Kjellfrid Bauge, Askvoll. Ivar Klævold og  Elsi Berge, Kyrkjebø. Audun Takle, Lærdal. Hildur Dvergsdal og Turid Kvåle, Sogndal. I alt 53 frammøtte. 10 lag hadde ikkje sendt utsendingar.

Dette skuldast m.a. rasfare og glatte vegar.

Sak 4. Val av referent: Helene Leknes

Sak 5. Val av to til å skrive under møteprotokollen: Magnhild Reed Ask, Aud Jacobsen.

 

Sak 6. Val av møteleiar: Lise Tennebø.

 

Sak 7. Årsmelding for 2018:

Lise Tennebø las årsmeldiga. Ingen merknad.

 

Sak 8. Rekneskap for 2018

Kasserar Ola Hatlestad las og kommenterte rekneskapen, som syner eit underskot på

- 19664,23 kr.  

Rekneskapen vart godkjend.

 

Sak 9 Budsjett 2019

Budsjett 2019-SENIORDANS NORGE, REGION SOGN OG FJORDANE

 

Konto Utgifter 2019 Inntekter 2019 Netto 2019
Drift lag - Ref medlp.  5 000  68 000  63 000
Styre  25 000   - 25 000
Årsmøte  21 000  10 000  - 11 000
Landsmøte  8 000    - 8 000
Danseleiartreff 20 000  20 000  -
Dansetreff 2019  50 000 38 000  - 12 000
Lagleiarmøte/Datakurs  7 000    - 7 000
   136 000 136 000  0

 

Styret sitt budsjettframlegg vart godkjend.

 

Vedtak i samband med budsjettet:

 • Påmeldingsgebyret til dansetreffet vert auka til kr. 150.
 • Regionleiar får ei godtgjersle på kr. 2000

 

 

Sak 10. Arbeidsplan for 2919.

Kurs i NT 2018                             02.februar                                   Borgja, Ålhus i Jølster

Årsmøte                                        13. februar                                  Thon Hotel  Jølster

Grunnkurs 3 og 4                          09. - 10. mars                             Borgja, Ålhus i Jølster 

Regionleiarmøte/landsmøte     18. - 19. mars                               Clarion Hotel Oslo airport.

Kurs i NT 2018                               23. mars                                     Borgja, Ålhus i Jølster

Datakurs/lagleiartreff                  april                                             Sogndal

Danseleiartreff                              06. april                                       Borgja, Ålhus i Jølster

Dansetreff                                     1. - 3. oktober                              Kvikne Hotel, Balestrand

Eventuelle kurs hausten 2019 kan komme i tillegg.

Det kom ynskje frå Førde seniordans om eit kurs i sittedans.       

Arbeidsplanen vart godkjend

 

Sak 11. Val

I samsvar med valnemnda sitt framlegg vart desse valde:

Styret:

Leiar: Lise Tennebø, Vågsøy seniordans, vald for 1 år, attval

Styremedlem: Modulf Førde, Bremanger seniordans , vald for 2 år, attval

Styremedlem: Helene Leknes, Førdefjorden seniordans, vald for 2 år, attval

Styremedlemer Ola Hatlestad og Anna Elise Helle var ikkje på val.

Styret konstituerer seg sjølve.

Vara til styret:

 1. 1. Elsi Berge, Kyrkjebø seniordans – attval for 2 år
 2. 2. Ola Bortne, Kolset seniordans – attval for 1 år
 3. 3. Kolbjørn Bergset, Jølster seniordans – attval for 1 år

Val av rekneskapskontrollørar:

Johannes Lundekvam, Sande – attval for 1 år

Magny Thorsen, Dale – attval for 1 år

 

Val av valnemnd:

Gunnvor Haugen, Fjærland seniordans, vald for 2 år

Anne Lise Gilleshammer, Svelgen Seniordans, Ikkje på val

Vara: Erli Gudrun Trollebø Nesje, Florø seniordans, vald for 1 år.

Sak 12. Val av utsendingar til landsmøtet:

Regionleiar Lise Tennebø.

Styremedlem i Regionstyret Modulf Førde.

Styret vel vararepresentant.

 

Sak 13. Endring av vedtektene

Framlegg til endringar i vedtektene for seniordans Norge, region Sogn og Fjordane.

 • Namnet på regionen blir endra til: Seniordans Norge, Region Sogn og Fjordane. Det er det namnet vi er registrert med i Brønnøysundregisteret (ingen forkorting)
 • Vedtektsendring blir tatt med i vedtektene.
 • 2.7- Besøke dansegruppene…… gjerne kvart år går ut. Skapar forventningar om ein aktivitet vi ikkje har økonomi eller kapasitet til å følgje opp.
 • Årsmøte. 4.1 2- 3 utsendingar endrast til 2 utsendingar.
 • Val 6.1 endrast til: Årsmøtet fastset kor mange medlemer styret skal ha. Styret i Seniordans Norge, Region Sogn og Fjordane har ein styreleiar og 4 styremedlemer.
 • 6.2 endrast til: Velje styre og 3 varamedlemer.
 • Det er styret som legg fram forslag til valnemd. Difor er vårt framlegg til endring: 6.3. Velje 2 personar og 1 vara til valnemda etter framlegg frå styret .

( Berre ei presisering  jfr. Landstyret sine oppgåver pkt. 6.8 )

Vedtak: Endringane av Vedtekene for Seniordans Norge, Region Sogn og Fjordane, vart godkjend.

Møtet slutt kl. 13.30                                                              Helene Leknes, skrivar

 

Aud Jacobsen                          Magnhild Reed Ask                            Lise Tennebø, regionlear

 

 

Vedlegg til protokollen:

1. Årsmelding, 2. Rekneskap, 3. Vedtektene

SN Region Sogn og Fjordane – Årsmelding 2018

 

Styremedlemer i 2018:

Leiar: Lise Tennebø, Vågsøy seniordans

Nestleiar: Annemor Helle, Askvoll seniordans

Kasserar: Ola Hatlestad, Viksdalen seniordans

Sekretær: Helene Leknes, Førdefjorden seniordans

Styremedlem, Modulf Førde, Bremanger seniordans.

Lise Tennebø har også vore webredaktør.

Varamedlemer: Elsi Berge, Kyrkjebø seniordans, Olav Bortne, Kolset seniordans og                        Kolbjørn Bergset, Jølster seniordans.

Rekneskapskontrollørar: Johannes Lundekvam, Sande og Magny Thorsen, Dale

Valnemnd: Anne Lise Gilleshammer, Svelgen seniordans og

Gudleik Hovland, Luster seniordans.

Vara til Valnemnda: Gunvor Haugen, Fjærland seniordans.

Representasjon: Lise Tennebø og Helene Leknes var utsendingar til regionleiarmøtet/landsmøtet i april.

Ola Hatlestad har vore styremedlem i Studieforbundet kultur og tradisjon.

Styremøte.

Det har vore halde 6 styremøte og behandla 42 saker. Styremøta har vore haldne på Sunnfjord museum, unnateke styremøte 28. februar, som vart halde i Førde. Alle referata frå styremøta kan de finne på heimesida.

Danseringar og medlemstal.

Det er registrert  31 danseringar. Medlemstalet er omlag det same som i fjor, men fleire av ringane slit med nyrekruttering. Ein av danseringane har ikkje hatt aktivitet siste halvåret, og står no oppført med 0 medlemer. Det er god aktivitet i dei fleste ringane.

Danseleiartreff.

For andre gong var det regionstyret som sto for danseleiartreffet. Utdaningsleiar Gunn Øygard var instruktør, og treffet var svært vellukka. Heile 88 danseleiarar deltok i treffet som vart arrangert i Borgja på Ålhus i Jølster. Regionstyret hadde leigd inn hjelp på kjøkenet.

 

Lagleiartreff/datakurs.

Også på siste årsmøte kom det opp ønskje om lagleiartreff/datakurs. Desse lagleiartreffa var ikkje med i budsjettet, men med eit solid overskot frå tidlegare år, sette regionstyret i gang med planlegginga. Regionstyret har hatt to treff, eit for Nordfjordregionen i Måløy og eit for Sunnfjordregionen/Ytre Sogn i Førde. Vonar alle fekk noko ut av treffa, sjølv om det ikkje er lett å ha datakurs der nivået på deltakarane er så ulikt. Det er planlagt eit treff i Sogndal for indre Sogn i april.

 

Dansetreff.

Dansetreffet 2018 blei arrangert på Hotel Alexandra, Loen, 2. – 4. oktober med 248 betalande dansarar. Vi dansa i fire salar, og hovudinstruktør i år som i fjor var Ragnar Spiten. Utdaningsleiar Gunn Øygard  var instruktør tysdag og onsdag. I tillegg stilte fleire av våre eigne danseleiarar  opp, og alle gjorde ein god jobb. Takk til alle som stilte som instruktørar og gjorde at dansetreffet vart så vellukka. Dansetreffet vart ca 10 000 kr dyrare enn budsjettert, så påmeldingsgebyret bør aukast til 150 kr.

 

Kurs.

Grunnkurs  4                          03.-04. september                   i Jølster  – 31 deltakarar

Swing, ring og andre ting       01. september                         i Fjærland – 31deltakarar

Swing, ring og andre ting       08. september                         i Fjærland – 30 deltakarar

Swing, ring og andre ting       09. september                        i Fjærland – 27 deltakarar

Grunnkurs 1                           22. – 23. september                i Fjærland – 15 deltakarar

Grunnkurs 2                           03. – 04. november                 i Fjærland – 8 deltakarar

Swing, ring og andre ting var svært populære kurs med nesten 90 deltakarar til saman, så no swingar det vel rundt om i dei fleste danseringane. Vonar kurset var til inspirasjon for

å rekruttere nye dansarar til danseringane.

 

Besøk i laga

Leiar Lise Tennebø har vore på to 15 års jubileum, hos Gloppen seniordans og Askvoll seniordans. Begge var flotte og stilige arrangement med mykje god mat og hyggeleg seniordans.

 

Heimesida

Årsmelding og møtereferat frå styremøta er lagt ut på heimesida. Nokre få lag er flinke til å sende referat og bilde frå aktivitetar. Desse blir lagt ut, men skulle ønskje at fleire lag sende stoff frå turar, danseøvingar og andre aktivitetar.

 

 

Sluttord

Også i året som gjekk har det vore stor aktivitet i regionen. Regionstyret har ansvar for to store arrangement, danseleiartreffet og dansetreffet.  Begge arrangementa krev ein del arbeid, men med god fordeling av arbeidsoppgåvene har arrangementa gått greitt. Takk til styremedlemer for godt samarbeid!

Kvar veke møtast hundrevis av seniorar til dans. Det gjev både livsglede og betre helse.

Nokre lag slit med rekrutteringa, og idear til å få fleire med i dette gode fellesskapet tar vi gjerne imot.

Takk til alle dansarar, instruktørar og styremedlemer i dansegruppene  for godt samarbeid dette året.

Takk også til utdaningsleiar Gunn for godt samarbeid og gode kurs!

 

Måløy

Lise Tennebø, regionsleiar                                                                       

 

   Vedtektene vedlegg 3

VEDTEKTER FOR SENIORDANS NORGE, REGION SOGN OG FJORDANE. 

vedteke på årsmøtet på Skei 13. februar 2019.

Vedtektene frå 18.02. 2012 er endra 4.02. 2015, 12.02. 2018 og 13.02. 2019

Organisasjonen sitt namn: Seniordans Norge, Region Sogn og Fjordane

Org.nr. 912 655 377

Regionen blei stifta 06.12.2003

 1. Regionen er ei samanslutning av alle dansegruppene i Sogn og Fjordane
 2. Føremål

2.1. Fremje seniordans i regionen og vere bindeledd mellom   Seniordans Norge og gruppene.

2.2. Utdanne danseleiarar i seniordans og sittedans, slik at desse kan gje medlemene opplæring i eit utval dansar. Skape positivt læringsmiljø der trivsel og meistring står i fokus. I tillegg spreie kunnskap om den helsefremjande verknaden seniordans har.

2.3. Fremje godt miljø i organisasjonen, med openheit, medbestemming og inkludering, slik det går fram av Seniordans Norge sine etiske retningslinjer.

2.4. Saman med utdanningsansvarleg planlegge kurs for danseleiarar, etter innspel frå gruppene i regionen

2.5. Gjennomføre treff for gruppeleiarar og danseleiarar, samlingar, turar og liknande som kan stimulere til seniordans og sosialt samvær.

2.6. Ta initiativ til å starte og følgje opp nye grupper.

2.7. Besøke dansegruppene i regionen.

2.8. Årsmøtet kan fastsetje eigne reglar når desse ikkje er i strid med sentrale vedtekter.

 1. Kontingent

3.1. Regionane får ein kontingentrefusjon pr. medlem frå Seniordans Norge, fastsett av landsmøtet.

 1. Årsmøtet

4.1. Årsmøtet er regionen sitt høgaste organ, og blir halde innan utgangen av februar. Det  blir kalla inn 2 utsendingar frå kvar dansegruppe med 4 vekers varsel til gruppene i regionen. Frist for framlegg er 2 veker før møtet. Sakliste med sakspapir og framlegg frå valnemnda skal vere tilgjengeleg for dansegruppene 1 veke før møtet.

4.2. Alle frammøtte utsendingar og styret har stemme-, tale-, og framleggsrett.

4.3. Andre medlemer kan møte som observatørar etter påmelding.

 1. 5. Dagsorden for årsmøtet

5.1. Opning med godkjenning av innkalling og sakliste.

5.2. Val av møteleiar, referent og 2 til å skrive under referatet  saman med møteleiar.

5.3. Årsmelding.

5.4. Revidert rekneskap.

5.5. Framlegg frå styret og gruppene.

5.6. Arbeidsplan og budsjett.

 1. 6. Val

6.1. Årsmøtet fastset kor mange medlemer styret skal ha.

Styret i Seniordans Norge, region Sogn og Fjordane, har styreleiar og 4 styremedlemer

Årsmøtet skal:

6.2. Velje styre og 3 varamedlemer. Leiar blir vald for 1 år, dei andre blir valde for 2 år.

6.3. Velje 2 personar og 1 vara til valnemnd etter framlegg frå styret.

6.4  Velje  2 rekneskapskontrollørar, ev. 1 godkjend revisor.

6.5. Velje 2 utsendingar med vara til Landsmøtet. Regionleiar bør vere ein av desse.

 1. 7. Styret har ansvar for

7.1. At sentrale reglar blir følgde.

7.2. Drift og planlegging fram i tid.

7.3. Aktivitetar, sjå pkt. 2.

7.4. Å halde god kontakt med gruppene.

7.5. Å samarbeide med andre regionar om mellom anna framlegg til Landsstyret og Landsmøtet.

7.6. Å sørgje for at konfliktar blir løyste raskt.

7.7. Leiar og kasserar saman har signaturrett i alle gruppa sine saker. Begge har tilgang til bankkonti.

7.8. Sende årsmelding og rekneskapsmelding til Seniordans Norge.

 1. 8. Vedtak om rettleiande retningsliner krev berre alminneleg fleirtal.
 1. 9. Ekstraordinært årsmøte

Dette skal haldast når styret eller ein fjerdedel av dansegruppene krev det. Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er oppførde på innkallinga. Fristar og reglar elles er som ved vanleg årsmøte.

 1. 10. Oppløysing

skal vedtakast på 2 påfølgjande årsmøte med minst ¾ fleirtal av frammøtte med stemmerett. Det eine årsmøtet kan vere ekstraordinært. Det skal oppnemnast ein komité med mandat frå årsmøtet til å styre avviklinga.

 1. 11. Iverksetjing

Vedtektene blir gjeldande etter årsmøtet.

          

 

SN REGION SOGN OG FJORDANE

 

Referat frå årsmøtet 2017.

Møtet vart halde på Thon hotel, Skei, mandag 12.02.2018.

Utsendingane møtte kl. 11.00 til kaffi og rundstykke og ein liten prat med vener og kjende. Årsmøtet tok til kl. 12.00 i samsvar med innkallinga.

 

Vedlegg 1 til Protokollen frå årsmøtet.

 

 

SN REGION SOGN OG FJORDANE - ÅRSMELDING og REKNESKAP 2017

 

Styremedlemer i 2017 har vore:                           

Leiar: Gunvor Haugen, Fjærland Seniordans, nestleiar/sekretær/webredaktør: Lise Tennebø, Vågsøy Seniordans, kasserar: Ola Halestad, Viksdalen Seniordans, kursansvarleg: Erna Osvoll, Jølster Seniordans, styremedlem: Helene Leknes, Førdefjorden Seniordanselag.

Varamedlemer: Annemor Helle, Askvoll Seniordanselag, Elsi Berge, Kyrkjebø Seniordans, Olav Bortne, Kolset Seniordans.

 

vedlegg 2 til protokoll frå Årsmøtet 2017

 

VEDTEKTER FOR REGION SOGN OG FJORDANE I SENIORDANS NORGE

vedteke på årsmøtet på Skei 12. februar 2018.

Organisasjonen sitt namn: SN Region Sogn og Fjordane

Org.nr. 912655377

Regionen blei stifta 06.12.2003

 

 1. Regionen er ei samanslutning av alle dansegruppene i Sogn og Fjordane
 2. Føremål  

 

Referat frå styremøte 06. juni 2017.

Møtet vart halde på Sunnfjord museum, Halbrendhuset, kl. 11.00

Desse møtte:
Gunvor Haugen, Erna Osvoll, Helene Leknes, Ola Hatlestad, Lise Tennebø, Elsi Berge og Anna Elise Helle.

Sak 17/17Godkjenning av referat frå styremøte 22. februar 2017
Ingen merknad til referatet

Sak 18/17 - Godkjenning av innkallinga
Ingen merknad til innkallinga.

Sak 19/17 – Danseleiartreffet 29. april 2017

Evaluering:

Alt i alt mykje skryt både av Borgja som perfekt dansesal, god mat, fordeling av tid på dei ulike øktene og Gunn sin måte å instruere på.


• Alle meinte at Borgja var ein passande stad for danseleiartreffa.
• Dei fleste meinte at det var nok teori.
• Gunn får mykje ros for å smette inn gode råd undervegs i dansane.
• Passande starttidspunkt, men nokre meinte at ein kunne halde på litt lengre.

Organisering:


Ein har ikkje fått inn alle rekningane, men slik det ser ut går ikkje danseleiartreffet i minus.
Regionsstyret står for danseleiartreffa, og Borgja blir fast treffstad. Då ein ikkje har eit lag som gjer dugnadsarbeid, leiger ein inn nødvendig hjelp.


For danseleiartreffet 2017 utgjer dette 3000 kr.

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)